Εκτύπωση

Αθήνα 22/02/2011

Αρ. πρωτ:..

ΠΟΛ. 1036

 

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ που υποβάλλονται σύμφωνα με την Οδηγία 2 008/9/ΕΚ και αντίστοιχα την ΑΥΟ ΠΟΛ. 1003/15-1-2010, επιχειρήσεων μη εγκατεστημένων στο κράτος μέλος επιστροφής.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη :.....κ.λ.π.

Αποφασίζουμε


1. Παρατείνεται μέχρι την 31η Μαρτίου 2011, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας επιχειρήσεων μη εγκατεστημένων στο κράτος μέλος επιστροφής, που υποβάλλονται σύμφωνα με την Οδηγία 2008/9/ΕΚ και αντίστοιχα την ΑΥΟ ΠΟΛ. 1003/15-1-2010, μέσω ηλεκτρονικής δικτυακής πύλης και αφορούν περιόδους επιστροφής του έτους 2009.
2. Η απόφαση αυτή έχει αναδρομική ισχύ από 1η Οκτωβρίου 2010.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2011)
Εμφανίσεις: 3036