Εκτύπωση

Αθήνα 29/12/2011
Αρ. πρωτ.:
5054302

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της παρ.3 του αρ.20 του Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α).

 

ΣΧΕΤ. : α. Η αριθμ. πρωτ. Φ. 1208/662/31.07.2006 Δ.Υ.Ο.Ο. β. Η αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ 5027902/27.6.2011 Δ.Υ.Ο, γ. Η αριθμ. πρωτ. 25556/27.12.2011 έγγραφο του Α' Τελωνείου Θεσσαλονίκης, δ. Η αριθμ. πρωτ. Δ19Δ 5053909/27.12.2011 Δ.Υ.Ο
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/22.08.2011), παρατάθηκε μέχρι και την 30.12.2011 η προθεσμία της 29.06.2011 που είχε προβλεφθεί από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/31.03.2011), για την υπαγωγή των επιβατικών οχημάτων και οχημάτων τύπου jeep που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 98/69/ΕΚ Φάση Β' ή μεταγενέστερης (Euro 4), στους χαμηλότερους συντελεστές τέλους ταξινόμησης της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α), εφόσον μέχρι την ημερομηνία αυτή τελωνισθούν και καταβληθούν γι' αυτά οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις.
Σε συνέχεια αυτών και κατόπιν προφορικών αιτημάτων φορέων και σχετικών αναφορών τελωνειακών αρχών, σας γνωρίζουμε ότι, η ανωτέρω α) σχετική Δ.Υ.Ο.Ο. θα εφαρμόζεται μέχρι και την 30/12/2011 και από τα τελωνεία Αττικής και Θεσσαλονίκης κατ' ανάλογη εφαρμογή και των ανωτέρω β) και δ) σχετικών Δ.Υ.Ο.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2011)
Εμφανίσεις: 3209