Εκτύπωση

Αθήνα 28/12/2009

Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1158

ΘΕΜΑ: Θεώρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων επιτηδευματιών που υπάγονται στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΝΑΡΙΟΥ.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:.....
κ.λ.π.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Αναθέτουμε από 1.1.2010 τη θεώρηση των φορολογικών βιβλίων και στοιχείων των επιτηδευματιών που υπάγονται για τη φορολόγησή τους στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΝΑΡΙΟΥ, και στις Δ.Ο.Υ. ΠΑΡΓΑΣ και ΠΡΕΒΕΖΑΣ
2. Δυνατότητα θεώρησης των φορολογικών τους βιβλίων και στοιχείων, κατά τα ανωτέρω, στις Δ.Ο.Υ. ΠΑΡΓΑΣ και ΠΡΕΒΕΖΑΣ έχουν οι επιτηδευματίες που πληρούν τις προϋποθέσεις θεώρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 36 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), του άρθρου 4 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄), του άρθρου 63 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄) και της ΚΥΑ 269051/13.8.1998 (ΦΕΚ 961 Β΄) και εφοδιάζονται με σχετικό σημείωμα του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. ΦΑΝΑΡΙΟΥ. Αντί ειδικού σημειώματος μπορεί να γίνεται σχετική σημείωση επί του σημειώματος θεώρησης (έντυπο Β1)
Τα δικαιολογητικά θεώρησης θα καταχωρούνται και θα διαχειρίζονται από τη Δ.Ο.Υ. ΦΑΝΑΡΙΟΥ.
3. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2009)
Εμφανίσεις: 3662