Εκτύπωση

Αθήνα 29/12/2008
Αρ. Πρωτ.:  1128297
ΠΟΛ. 1175


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση κατωφλίων εξομοίωσης για τα έτη 2008 και 2009 καθώς και υποχρέωση υποβολής από τις επιχειρήσεις της Δήλωσης ΙΝΤRASTAT.

 

ΣΧΕΤ : Το με αριθ. 14734/Γ4-1776 /18-12-2008 έγγραφο της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το πιο πάνω σχετικό έγγραφο της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος για ενημέρωσή σας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
Με το έγγραφο αυτό :

1. κοινοποιούνται τα κατώφλια εξομοίωσης των ετών 2008 και 2009 βάσει των διατάξεων του Βασικού Κανονισμού της Ε.Ε. με αριθ. 638/2004 Αρθρο 10 παρ.3, σύμφωνα με τις διατάξεις  του οποίου, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται ή μη, στην υποβολή δηλώσεων INTRASTAT,

2. παρέχονται διευκρινιστικά παραδείγματα για το πότε υφίσταται υποχρέωση υποβολής δήλωσης INTRASTAT, όταν οι επιχειρήσεις υπερβούν το στατιστικό κατώφλι.

 


 

Ε.Σ.Υ.Ε 14734/Γ4-1776/18.12.2008
Η Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας σας ενημερώνει ότι βάσει του υπ¶ αριθ. 638/2004, άρθρο 10 παρ. 3 Βασικού Κανονισμού της Ε.Ε., αναπροσαρμόζει το  στατιστικό κατώφλι εξομοίωσης που ίσχυε από 1.1.2008 έως 31.12.2008, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κατώφλι εξομοίωσης έτους 2008

Αφίξεις

 Αποστολές

75.000 ευρώ

 65.000 ευρώ

 
Και ορίζει νέα κατώφλια που θα ισχύουν από 1.1.2009 έως 31.12.2009, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κατώφλι εξομοίωσης έτους 2009

Αφίξεις

Αποστολές

100.000 ευρώ

 75.000 ευρώ

 

Δεδομένου ότι έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις κατά τις οποίες γίνεται παρανόηση για το πότε μια επιχείρηση είναι υπόχρεη υποβολής δήλωσης Intrastat, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό 638/2004 του ΕΚ (Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), μια επιχείρηση είναι υπόχρεη υποβολής δήλωσης Intrastat όταν:

1. Υπερβεί το στατιστικό κατώφλι του έτους αναφοράς κατά το προηγούμενο έτος:

Για παράδειγμα, ορίζεται για το έτος 2009 κατώφλι ύψους 100.000 ευρώ. Μια επιχείρηση Α έχει πραγματοποιήσει αφίξεις ύψους 95.000,00 ευρώ μέχρι 31.12.2008.

Μια άλλη επιχείρηση Β έχει κάνει αφίξεις ύψους 105.000,00 ευρώ μέχρι 31.12.2008.
Μόνο η επιχείρηση Β είναι υπόχρεη δήλωσης Intrastat για το έτος 2009 και θα υποβάλει δήλωση από τον 1ο μήνα του 2009, έστω και αν φέρει εμπορεύματα αξίας 1 ευρώ.
2. Υπερβεί το στατιστικό κατώφλι κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς: Έστω ότι η επιχείρηση Α του παραπάνω παραδείγματος πραγματοποίησε αφίξεις ύψους:

- Ιανουάριος: 10.000,00 ευρώ: Δεν υποβάλει δήλωση Intrastat.
- Φεβρουάριος: 40.000,00 ευρώ: Δεν υποβάλει δήλωση Intrastat (Σύνολο 50.000,00 ευρώ).
- Μάρτιος: 45.000,00 ευρώ: Δεν υποβάλει δήλωση Intrastat (Σύνολο 95.000,00 ευρώ).
- Απρίλιος: 10.000,00 ευρώ: Υποβάλει δήλωση Intrastat (Σύνολο 105.000,00 ευρώ).

Από τον μήνα Απρίλιο και μετά η επιχείρηση Α είναι υπόχρεη δήλωσης Intrastat για όλους τους επόμενους μήνες του 2009, έστω και αν φέρει εμπορεύματα αξίας 1 ευρώ.

Και οι δύο επιχειρήσεις στο τέλος του έτους 2009 θα πρέπει να ελέγξουν αν το σύνολο των αφίξεων που πραγματοποίησαν εντός του έτους έχει υπερβεί το νέο κατώφλι του

2010, για να διαπιστώσουν αν είναι υπόχρεες δήλωσης Intrastat το 2010.
Επισημαίνουμε ότι εφόσον η επιχείρηση πραγματοποιεί αποστολές πρέπει να κάνει το ίδιο και για τις αποστολές σύμφωνα με το αντίστοιχο κατώφλι που ισχύει γι' αυτές.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2008)
Εμφανίσεις: 5476