Εκτύπωση

Αθήνα 6/10/2008
Αρ. Πρωτ.:  1100330/1954/ΔΜ
ΠΟΛ. 1133
   
ΘΕΜΑ: Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:.....
κ.λ.π.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 

Καθορίζουμε τους νέους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας των Επιχειρήσεων σύμφωνα με την ταξινόμηση και περιγραφή του κατωτέρω πίνακα της αναθεωρημένης έκδοσης «Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 2008», που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Η Απόφαση αυτή ισχύει από την 1η Δεκεμβρίου 2008.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύει να ισχύει η Α.Υ.Ο. 1008073/173/ΔΜ/26-1-1999 (Φ.Ε.Κ. 65/Β΄).
Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


 

Εθνική ονοματολογία οικονομικών δραστηριοτήτων - Κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας 2008.

 

 

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2008)
Εμφανίσεις: 7582