Εκτύπωση

Αθήνα 13/04/2007
Αρ. Πρωτ.: 1037455/10446/Β0012

 

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας απόδοσης φόρου επί των τόκων ομολόγων αλλοδαπής προέλευσης από τις ημεδαπές τράπεζες.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:......

κ.λ.π.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Παρατείνουμε την προθεσμία απόδοσης του οφειλόμενου από τις τράπεζες φόρου επί των τόκων ομολόγων αλλοδαπής προέλευσης μέχρι τις 30/4/2007, προκειμένου για τους τόκους που έχουν αποκτήσει οι ίδιες από την 1η Ιανουαρίου 2007 μέχρι και το τέλος Μαρτίου του ιδίου έτους.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2007)
Εμφανίσεις: 2916