Εκτύπωση

Αθήνα 12/04/2007
Αρ. Πρωτ.: 1037040/2591/ 526/Α0014

ΠΟΛ. 1068

 

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2007.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:......

κ.λ.π.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Παρατείνονται μέχρι και 26 Απριλίου 2007 οι προθεσμίες υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για τις φορολογικές περιόδους του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2007 για τους υποκείμενους, κατασκευαστές δημοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, καθώς και για τους κατασκευαστές δημοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων που παράλληλα έχουν και οικοδομική δραστηριότητα, οι οποίοι τηρούσαν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. τη χρήση 2006 και την 1/1/2007 εντάσσονται υποχρεωτικά στη Γ΄ κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. βάσει των διατάξεων των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 4 του π.δ. 186/1992, όπως ισχύουν και υπέβαλαν μέχρι 30/3/2007 την εμπρόθεσμη δήλωση μεταβολών.
Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων αυτών θα γίνει αποκλειστικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2007)
Εμφανίσεις: 3241