Εκτύπωση

Αθήνα 1/7/04

ΠΟΛ. 1061

 

ΘΕΜΑ: Προαιρετική χρησιμοποίηση των Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων «ΕΑΦΔΣΣ» για τα στοιχεία που εκδίδονται από τον υπόχρεο εκτός επαγγελματικής του εγκατάστασης επί οχημάτων, με τη χρησιμοποίηση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
κλπ.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


1. Παρέχουμε την δυνατότητα προαιρετικής εφαρμογής των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. 1051082/549/0015/ΠΟΛ. 1082/2.6.2003 (ΦΕΚ 743Β’) για τα στοιχεία που εκδίδονται από τον υπόχρεο εκτός επαγγελματικής του εγκατάστασης επί οχημάτων, με τη χρησιμοποίηση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών.
2. Στην περίπτωση μη εφαρμογής των διατάξεων της απόφασης 1051082/549/0015/ΠΟΛ. 1082/2.6.2003, τα στοιχεία εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1.β’ του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992)
και της Α.Υ.Ο.Ο. 1051083/550/0015/ΠΟΛ. 1083/2.6.2003 (ΦΕΚ 794Β’ ), κατά περίπτωση.
3. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερομηνία υπογραφής της.
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2004)
Εμφανίσεις: 7155