Εκτύπωση

Αθήνα 11/01/2000

ΠΟΛ. 1011

 

Θέμα: Χορήγηση ΑΦΜ σε κληρονομιαία περιουσία με σκοπό την ίδρυση αυτοτελούς  κοινωφελούς ιδρύματος
 

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 1104467/3058/ΔΜ/ΠΟΛ.1204/18.11.1999 διαταγής και με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία
μας, ειδικά για την απόδοση ΑΦΜ σε κληρονομιαία περιουσία με σκοπό τη σύσταση αυτοτελούς κοινωφελούς ιδρύματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:
 

1. Στην περίπτωση κληρονομιαίας περιουσίας που προορίζεται για τη σύσταση κοινωφελούς ιδρύματος, ενόψει και των διατάξεων των άρθρων 108
και 114 του Α.Κ., αποδίδεται ΑΦΜ στο υπό σύσταση κοινωφελές ίδρυμα, σύμφωνα με όσα ειδικότερα αναφέρονται στα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 4 της υπ' αριθ. 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 ΑΥΟ για την απόδοση ΑΦΜ σε υπό ίδρυση Νομικό Πρόσωπο. Δηλαδή δεν διατηρείται ο ΑΦΜ του αποβιώσαντος διαθέτη, όπως είχε γίνει δεκτό με την υπ' αριθ.
1104467/3058/ΔΜ/ΠΟΛ.1204/8.11.1999 διαταγή, η οποία και τροποποιείται ως προς το σημείο αυτό (παρ. 4 αυτής της διαταγής).
2. Σημειώνεται ότι οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 της προαναφερόμενης ΑΥΟ, με τις οποίες ορίζεται συγκεκριμένος χρόνος για την περαίωση των εργασιών ίδρυσης Νομικών Προσώπων, δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωση σύστασης αυτοτελούς κοινωφελούς ιδρύματος.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ 2001 και παλαιότερα
Εμφανίσεις: 5731