Εκτύπωση

Αθήνα 10/05/2001
Αρ. Πρωτ.: 1046097/10382/Β0012

ΠΟΛ. 1125

ΘΕΜΑ: Προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ημεδαπών ανωνύμων εταιριών.

 

1. Ορίζουμε ότι όλες οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, θα υποβάλλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους μέσα στις ακόλουθες προθεσμίες κάθε έτους, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.):

α) Οι ανώνυμες εταιρίες, των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 1, μέχρι την 10η Μαΐου.
β) Οι ανώνυμες εταιρίες, των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 2, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 1.
γ) Οι ανώνυμες εταιρίες, των οποίων ο Α.Φ.Μ, λήγει στο ψηφίο 3, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 2.
δ) Οι ανώνυμες εταιρίες, των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 4, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 3.
ε) Οι ανώνυμες εταιρίες, των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 5, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 4.
στ) Οι ανώνυμες εταιρίες, των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 6, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 5.
ζ) Οι ανώνυμες εταιρίες, των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 7, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 6.
η) Οι ανώνυμες εταιρίες, των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 8, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 7.
θ) Οι ανώνυμες εταιρίες, των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 9, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 8.
ι) Οι ανώνυμες εταιρίες, των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στα ψηφία 10, 20, 30, 40 και 50, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 9.
ια) Οι ανώνυμες εταιρίες, των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στα ψηφία 60, 70, 80, 90 και 00, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για τα ψηφία 10, 20, 30, 40 και 50.

2. Σε περίπτωση που η ημέρα στην οποία μία από τις πιο πάνω προθεσμίες είναι εξαιρέσιμη ή αργία για τις δημόσιες υπηρεσίες, τότε η προθεσμία αυτή μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα και οι τυχόν επόμενες αυτής μεταφέρονται διαδοχικά στις κατά σειρά αντίστοιχες επόμενες εργάσιμες ημέρες.
3. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων έχουν εφαρμογή για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες που κλείνουν ισολογισμό την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.
4. Η απόφαση αυτή, της οποίας η εφαρμογή αρχίζει από το οικονομικό έτος 2001, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ 2001 και παλαιότερα
Εμφανίσεις: 5424