Εκτύπωση

Αθήνα 29/01/1993
Αρ. πρωτ.: 1122103

ΠΟΛ. 1036


ΘΕΜΑ:
Στοιχεία που εκδίδονται για την καταβολή ασφαλιστικών αποζημιώσεων από ασφαλιστικές επιχειρήσεις, και τρόπος απόδοσης των οφειλομένων τελών χαρτοσήμου μετά την εφαρμογή του Π.Δ. 186/1992.

 

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων αναφο­ρικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι για την είσπραξη αποζημιώσεων εκδίδεται από τον επιτηδευματία δικαιούχο της αποζημίωσης αθεώρητο τιμολόγιο.
Όπως, όμως, έγινε δεκτό με τις εγκυκλίους μας 1055412/4181/0015/ ΠΟΛ. 1105/12.6.1992 και 11181481936/εγκ. 3/24.11.1992 (παρ. 10.5.11), καθόσον αφορά τις υποχρεώσεις των ασφαλιστικών εταιρειών για την τήρηση ειδικών βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, εξακολουθεί να ισχύει η διαταγή μας A.9934/197/ ΠOΛ. 176/23.6.1977 μέχρι την οριστική ρύθμιση του θέματος.
Μεταξύ των άλλων, σύμφωνα με τη διαταγή αυτή (περίπτωση ε΄) στις περιπτώσεις καταβο­λής ασφαλιστικής αποζημιώσεως, απαιτείται η λήψη ενυπόγραφης απόδειξης.
2. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, επειδή για τις α­σφαλιστικές αποζημιώσεις γίνεται δεκτό ότι ι­σχύει ειδική ρύθμιση, παρέλκει η έκδοση αθεωρήτων τιμολογίων, από τους επιτηδευματίες δικαιούχους ασφαλιστικών αποζημιώσεων, για όσο χρόνο ισχύει η προαναφερθείσα ειδική ρύθμιση, εφόσον από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις εκδίδονται αποδείξεις καταβολής της αποζημίωσης (ενυπόγραφες).
Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις αυτές (καταβολή αποζημιώσεων σε επιτηδευματίες) θα υποβάλλονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες για:τους δικαιούχους - επιτηδευματίες στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κ.Β.Σ. Συνεπώς, θα πρέπει στις προαναφερόμενες αποδεί­ξεις καταβολής αποζημιώσεων να αναγράφουν εκτός των άλλων και τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου επιτηδευματία.
3. Ενόψει των ανωτέρω τα τέλη χαρτοσήμου που οφείλονται στις ασφαλιστικές αποζημιώσεις εξακολουθούν και μετά την εφαρμογή του Π.Δ. 186/1992 (ΚΒΣ), να αποδίδονται στο Δημόσιο από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 30 του παλαιού Κ.Φ.Σ. (Π.Δ. 99/1977), οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 39 του Π.Δ. 186/1992, όσον αφορά τον τρόπο και χρόνο απόδοσης των τελών χαρτοσήμου, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την εφαρμογή του διατάγματος αυτού.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 3917