Εκτύπωση

Αθήνα 20/11/1998
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1285


ΘΕΜΑ:
Διευκρινίσεις σχετικά με την παροχή εκπαίδευσης, με τη μορφή επιμορφωτικών σεμιναρίων.

Με αφορμή σχετικά με το πιο πάνω θέμα ερωτήματα και για την ομοιόμορφη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με την περ. ιγ` της παρ.1 του άρθρου 18 του Ν.1642/1986, απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόμενες μ` αυτή πράξεις παράδοσης αγαθών που παρέχονται από Δημόσια Εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή.
Οπως έχει γίνει δεκτό, με την υπ` αριθ. 1131481/7043/ΠΟΛ.1282/23.12.1992 ΕΔΥΟ, στην απαλλαγή εμπίπτουν οι παρεχόμενες υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και η επιμόρφωση ή επανακατάρτιση.
Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν.1642/1986, αν ο υποκείμενος στο φόρο μεσολαβεί σε παροχή υπηρεσιών, ενεργώντας στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό άλλων προσώπων, θεωρείται ότι λαμβάνει και παρέχει ο ίδιος τις υπηρεσίες αυτές.
Από το συνδυασμό των παραπάνω, στις απαλλακτικές διατάξεις εμπίπτουν όχι μόνο οι υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχονται άμεσα από τον ίδιο τον οργανωτή του εκπαιδευτικού προγράμματος, αλλά εμπίπτουν επίσης και οι υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχονται από τρίτο πρόσωπο Φυσικό ή Νομικό, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, όταν η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος ανατίθεται από τον οργανωτή στο τρίτο αυτό πρόσωπο, ανεξάρτητα αν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιδοτείται ή όχι από άλλο φορέα.
Για καλύτερη κατανόηση, παραθέτουμε το πιο κάτω παράδειγμα:

Η επιχείρηση Α` στέλνει για επιμόρφωση τους εργαζόμενους σ` αυτή στην οργανώτρια σεμιναρίων επιχείρηση Β`. Η επιχείρηση Β` εισπράττει από την επιχείρηση Α` αμοιβή για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης, η οποία απαλλάσσεται από το ΦΠΑ.
Αν η επιχείρηση Β` αναθέσει περαιτέρω την υλοποίηση όλου του εκπαιδευτικού σεμιναρίου σε άλλη εταιρία Γ` και στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία της εταιρίας Γ` προς την Β` απαλλάσσεται από το ΦΠΑ.
Διευκρινίζεται ότι οι επί μέρους εργασίες που αφορούν την οργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος (π.χ. εξεύρεση αιθουσών διδασκαλίας, εξεύρεση καθηγητών κ.λπ.), υπάγονται στο ΦΠΑ με συντελεστή 18%, διότι οι υπηρεσίες αυτές δεν συνιστούν υπηρεσίες εκπαίδευσης.
Επίσης, υπενθυμίζεται ότι η αμοιβή που καταβάλλεται στους εισηγητές Φυσικά Πρόσωπα που διδάσκουν στα ανωτέρω σεμινάρια επιμόρφωσης, δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, αλλά σε τέλος χαρτοσήμου 2% (πλέον εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ), επειδή μεταξύ των εισηγητών και των εργοδοτών τους θεωρείται ότι υπάρχει, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 3, παρ. 2 του Ν.1642/1986, δεσμός εξάρτησης ως προς τη φύση και τον τρόπο της εργασίας τους.

Υστερα από τα παραπάνω, με την έκδοση της παρούσας ΕΔΥΟ, παύει να ισχύει η ερμηνεία που δόθηκε με την υπ` αριθ. 1111900/8126/2090/ΠΟΛ.1263/12.12.1991 ΕΔΥΟ, σύμφωνα με την οποία υπαγόταν σε ΦΠΑ η ανάθεση υλοποίησης εκπαιδευτικών σεμιναρίων από τον οργανωτή σε τρίτο πρόσωπο.
Τέλος, σημειώνεται ότι φόρος που τυχόν έχει αναγραφεί σε εκδοθέντα στοιχεία καταβάλλεται στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ` της παρ. 1 και του τελευταίου εδαφίου της ίδιας παραγράφου του άρθρου 28 του Ν.1642/1986 και ότι ο φόρος που έχει καταβληθεί στο Δημόσιο δεν επιστρέφεται.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ 2001 και παλαιότερα
Εμφανίσεις: 4869