Εκτύπωση
Αθήνα 01/06/2018
Αρ. πρωτ.:
ΠΟΛ. 1102

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ. 1130/04.08.2017 (Β΄ 3087) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Καθορισμός της αρμόδιας κατ΄ ανάθεση αρχής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4170/2013 (Α΄ 163) και της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του Ν. 4428/2016 (Α΄ 190), και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ως προς το χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων και λοιπών θεμάτων σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει της περίπτ. Γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 9 του Ν. 4170/2013 και της παρ. 5 του άρθρου πέμπτου του Ν. 4428/2016.», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΠΟΛ. 1140/14.09.2017 (Β΄ 3254) απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ και ισχύει.

 

Τροποποιούμε την αριθ. ΠΟΛ. 1130/04.08.2017 (Β΄ 3087) απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΠΟΛ 1140/14.09.2017 (Β΄ 3254) και ισχύει, ως ακολούθως:

1. Ο τίτλος της απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Καθορισμός των αρμόδιων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, ως προς τον χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ) για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών»

2. Το άρθρο 1 της απόφασης αντικαθίσταται από τα άρθρα 1 και 1 Α, ως εξής:

«Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής και υποχρέωση υποβολής στοιχείων στην αρμόδια αρχή


1. Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης γίνεται αναφορά στο Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (ΚΠΑ) νοείται το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (ΚΠΑ) των Παραρτημάτων Ι και II του Κεφαλαίου Η΄ του Ν. 4170/2013, των Παραρτημάτων Ι και II του άρθρου τρίτου παρ. 1 και 2 του Ν. 4428/2016, των Παραρτημάτων Ι και II του άρθρου 1 παρ. 3 των Τροποποιητικών Πρωτοκόλλων που έχουν κυρωθεί με το άρθρο πρώτο του Ν. 4515/2018 και του Ν. 4516/2018, των Παραρτημάτων Ι και II του άρθρου 1 παρ. 3 των Τροποποιητικών Πρωτοκόλλων που έχουν συναφθεί και ισχύουν μεταξύ αφενός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, του Πριγκιπάτου της Ανδόρας και του Πριγκιπάτου του Μονακό, αντίστοιχα.
2. Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης γίνεται αναφορά στην Αρμόδια Αρχή νοείται η αρμόδια αρχή του άρθρου 5 του Ν. 4170/2013, του άρθρου δεύτερου παρ. 1 του ν. 4428/2016, του ν. 4515/2018 και του ν. 4516/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 και 8 ή παρ. 5 και 8 του άρθρου 5 του Ν. 4170/2013, κατά περίπτωση, καθώς και η δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 4 του Ν. 4174/2013 αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των Τροποποιητικών Πρωτοκόλλων μεταξύ αφενός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, του Πριγκιπάτου της Ανδόρας και του Πριγκιπάτου του Μονακό, αντίστοιχα.
3. Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης γίνεται αναφορά στην υποχρέωση υποβολής στοιχείων από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα νοείται η υποχρέωση υποβολής ως προς:

(i) τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 9, παρ. 1 περίπτ. Β΄ του Ν. 4170/2013, στο άρθρο δεύτερο, παρ. 3 περίπτ. Α΄ του ν. 4428/2016, του ν. 4515/2018 και του Ν.4516/2018 και στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου,
(ii) τους μη τεκμηριωμένους λογαριασμούς κατά το Παράρτημα Ι, Τμήμα III, Ενότητα Β΄ παρ. 5 και Ενότητα Γ΄ παρ. 5 περίπτ. Γ΄ του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ) σύμφωνα με το οριζόμενο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

4. Τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα που προσδιορίζονται βάσει των ορισμών των περίπτ. ε΄ και ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 και της Ενότητας Α΄ του Τμήματος VIII του Παραρτήματος Ι των Συμφωνιών, όπως τροποποιούνται με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 των Τροποποιητικών Πρωτοκόλλων μεταξύ αφενός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, του Πριγκιπάτου της Ανδόρας και του Πριγκιπάτου του Μονακό, αντίστοιχα, υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην αρμόδια αρχή κατ΄ ανάθεση της παρ. 2 του άρθρου 1Α της παρούσας, τις πληροφορίες που αφορούν κάθε Δηλωτέο Λογαριασμό Ελβετίας, Ανδόρας και Μονακό, αντίστοιχα, δυνάμει της περίπτ. ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 και της παρ. 2 του άρθρου 2 των Συμφωνιών, όπως τροποποιούνται με την παρ. 2 του άρθρου 1 των Τροποποιητικών Πρωτοκόλ­λων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας, καθώς και να διασφαλίζουν την αποτελεσματική και σύμφωνη εφαρμογή αυτών με βάση τα οριζόμενα στα Παραρτήματα Ι και II των Συμφωνιών, όπως τροποποιούνται με την παρ. 3 του άρθρου 1 των Τροποποιητικών Πρωτοκόλλων και των οριζομένων στην παρούσα απόφαση.
 

 

Άρθρο 1Α
Αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για την εφαρμογή του πλαισίου της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών


1. Δυνάμει των διατάξεων που μνημονεύονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας, το Τμήμα Γ΄ Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας της Δ/νσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της ΑΑΔΕ, αναφορικά με τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, ενεργεί ως αρμόδια αρχή κατ΄ ανάθεση για την παρακολούθηση της εφαρμογής του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ) για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών σύμφωνα με το οριζόμενο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στις επόμενες παραγράφους. Ειδικά για την εφαρμογή των Τμημάτων 4 και 5 της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4428/2016, των άρθρων 4 και 6 παρ. 6 των Συμφωνιών, όπως τροποποιούνται με τα Τροποποιητικά Πρωτόκολλα που κυρώνονται με το άρθρο πρώτο του ν. 4515/2018 και του ν. 4516/2018, καθώς και των άρθρων 4 και 6 παρ. 6 των Συμφωνιών, όπως τροποποιούνται με τα Τροποποιητικά Πρωτόκολλα μεταξύ αφενός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, του Πριγκιπάτου της Ανδόρας και του Πριγκιπάτου του Μονακό, αντίστοιχα, η ως άνω υπηρεσία ενεργεί μόνο ως λαμβάνουσα και αποστέλλουσα αρχή για τις προβλεπόμενες σε αυτά γνωστοποιήσεις σχετικά με:

(i) την υποβολή λανθασμένων ή ελλιπών πληροφοριών,
(ii) τη μη συμμόρφωση από ένα Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις υποβολής στοιχείων και τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας σύμφωνα με το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (ΚΠΑ), και
(iii) οποιαδήποτε παραβίαση της εμπιστευτικότητας ή μη τήρηση των διασφαλίσεων και οποιαδήποτε συνεπακόλουθη επιβολή κυρώσεων και διορθωτικών μέτρων.

2. Δυνάμει των διατάξεων που μνημονεύονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας, ως «Τμήμα Διασύνδεσης» ορίζεται το Τμήμα ΣΤ΄ Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών και Υποδοχής Στοιχείων της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΑΔΕ, αναφορικά με τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, το οποίο ενεργεί ως αρμόδια αρχή κατ΄ ανάθεση για την υποδοχή και την αποστολή πληροφοριών στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ) για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών. Ειδικά για την εφαρμογή των Τμημάτων 4 και 5 παρ. 2 της ΠΣΑΑ που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4428/2016, των άρθρων 4 και 6 παρ. 6 των Συμφωνιών, όπως τροποποιούνται με τα Τροποποιητικά Πρωτόκολλα που κυρώνονται με το άρθρο πρώτο του ν. 4515/2018 και του ν. 4516/2018, καθώς και των άρθρων 4 και 6 παρ. 6 των Συμφωνιών, όπως τροποποιούνται με την παρ. 2 του άρθρου 1 των Τροποποιητικών Πρωτοκόλλων μεταξύ αφενός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου της Ελ­βετικής Συνομοσπονδίας, του Πριγκιπάτου της Ανδόρας και του Πριγκιπάτου του Μονακό, αντίστοιχα, η ως άνω υπηρεσία:

α) ενεργεί ως λαμβάνουσα ή αποστέλλουσα αρχή για τις γνωστοποιήσεις/ενημερώσεις/εκ νέου διαβιβάσεις των πληροφοριών στην περίπτωση διαχειριστικών ή άλλων μικρών σφαλμάτων, και
β) διαχειρίζεται ή/και επιλύει τα διαχειριστικά ή άλλα μικρά σφάλματα σχετικά με τις αποστελλόμενες αναφορές.

3. Δυνάμει των διατάξεων που μνημονεύονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας, ως «Τμήμα Διασύνδεσης» ορίζεται η Δ/νση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της ΑΑΔΕ, για την παρακολούθηση της διενέργειας των ελέγχων τήρησης των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και των αποτελεσμάτων αυτών, ενημερώνοντας αμελλητί την υπηρεσία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.»

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 της απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 αναριθμείται ως περίπτ. Α΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαθίσταται ως εξής:

«1. α. Τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην αρμόδια αρχή κατ΄ ανάθεση της παρ. 2 του άρθρου 1Α της παρούσας, το αργότερο μέχρι 31 Μαίου εκάστου έτους τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσας.
Ειδικά κατά την πρώτη υποβολή πληροφοριών δυνά­μει των διατάξεων του ν. 4515/2018 και του ν. 4516/2018, τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν πληροφορίες αναφορικά με τα έτη 2016 και 2017.»

β. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2, όπως τροποποιείται με την περίπτ. Α΄ της παρούσας παραγράφου, προστίθεται περίπτ. Β΄ ως εξής:

«β. Στην περίπτωση μη ύπαρξης Δηλωτέων Λογαρια­σμών προς Δηλωτέες Δικαιοδοσίες σύμφωνα με το οριζόμενο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην αρμόδια αρχή κατ΄ ανάθεση της παρ. 2 του άρθρου 1Α της παρούσας, το αργότερο μέχρι 31 Μαΐου εκάστου έτους, μηδενική αναφορά (nil reporting), σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.».

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύστημα Αμοιβαίας Υποβολής Στοιχείων (ΣΑΥΣ) του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ) της ΑΑΔΕ, που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών κατά το οριζόμενο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.»

5. Στο τέλος του άρθρου 2 προστίθεται νέα παράγραφος 4 που έχει ως εξής:

«4. Για το έτος 2018, η προθεσμία υποβολής πληροφοριών από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα παρατείνεται μέχρι 15 Ιουνίου 2018.»

6. Το άρθρο 3 της απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3
Συντονισμός υπηρεσιών της ΑΑΔΕ για τη διαχείριση των εισερχόμενων πληροφοριών από τις Αρμόδιες Αρχές των αλλοδαπών δικαιοδοσιών


1. Όταν οι υπηρεσίες των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1Α της παρούσας λαμβάνουν έγγραφα ή στοιχεία ή αιτήματα, εκτός του πεδίου των αρμοδιοτήτων τους, διαβιβάζουν αυτά αμελλητί στην αρμόδια υπηρεσία και ενημερώνουν την υπηρεσία της παρ. 1 του ίδιου άρθρου.
2. Η υπηρεσία της παρ. 2 του άρθρου 1Α της παρούσας:

(α) παρέχει πρόσβαση, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο και τις πολιτικές ασφάλειας των πληροφοριών, στην υπηρεσία της παρ. 3 του ίδιου άρθρου στις πληροφορίες που αποστέλλονται από τις Αρμόδιες Αρχές των αλλοδαπών δικαιοδοσιών,
(β) διαβιβάζει στην υπηρεσία της παρ. 3 του ίδιου άρθρου:

(i) τις πληροφορίες της περίπτ. (ii) της παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσας,
(ii) τις πληροφορίες της περίπτ. Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, και
(iii) πληροφορίες σχετικά με τη μη συμμόρφωση των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων στην περίπτωση διαχειριστικών ή άλλων μικρών σφαλμάτων.

3. Οι υπηρεσίες των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1Α της παρούσας, ανάλογα με τις αρμοδιότητες τους, συντονίζουν τις ενέργειες τους για την επίλυση όλων των θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ) για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών, σύμφωνα με το οριζόμενο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 1758