Εκτύπωση

ΙΚΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 55/2005

 

ΘΕΜΑ: Αυξήσεις συντάξεων των συνταξιούχων του συγχωνευθέντος στο ΕΤΕΑΜ Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε. – άρθρο 73 παρ. 2 Ν. 3371/05

 

Σχετ. Η αρ. 24/04 εγκύκλιος.


Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.2 του Ν. 3371/05 «Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις», που σχετίζονται µε το αναγραφόμενο στο θέμα της παρούσας και σας παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες για την εφαρμογή τους :

Με την αρ. 24/04 εγκύκλιο της Δ/νσής µας σας κοινοποιήθηκε η διάταξη του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 3232/04, που αφορούσε τον τρόπο ανακαθορισμού των ποσών των συντάξεων των συν/χων των συγχωνευομένων στο ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ - ΤΕΑΜ) φορέων, κλάδων ή λογαριασμών Επικουρικής Ασφάλισης, όταν τα ποσά συντάξεων κατά την προηγούμενη της συγχώνευσης ημέρα ήταν μεγαλύτερα του ποσού του κατωτάτου ορίου συντάξεων του ΕΤΕΑΜ αυξημένου κατά 50%, δηλ. του ανωτάτου ορίου. Περαιτέρω δε καθορίσθηκε και ο τρόπος αύξησης των εξευρισκομένων κατά τ’ ανωτέρω ποσών συντάξεων µε τις εκάστοτε χορηγούμενες αυξήσεις των συντάξεων του ΕΤΕΑΜ, ήτοι χορήγηση µόνον στο κατώτατο όριο προσαυξανόμενου κατά 50%.
Με την κοινοποιούμενη διάταξη, η οποία ισχύει από 14/7/05 (ηµερ. δημοσίευσης του νόμου στο ΦΕΚ), ορίζεται ότι οι συνταξιούχοι του ΕΤΕΑΜ που προέρχονται από το συγχωνευθέν σ’ αυτό τ. ΤΕΑΠΑΕ, εξαιρούνται από τον περιορισμό στον τρόπο υπολογισμού των αυξήσεων συντάξεων που εφαρμόζεται για τους λοιπούς συνταξιούχους που προέρχονται από συγχωνευθέντες στο ΕΤΕΑΜ φορείς.
Ειδικότερα για τη συγκεκριμένη κατηγορία συνταξιούχων του τ. ΤΕΑΠΑΕ και μόνον δεν έχει εφαρμογή η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 2434/96, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3232/04 και κατ’ επέκταση στους συν/χους του ΕΤΕΑΜ που προέρχονται από το τ. ΤΕΑΠΑΕ και τα ποσά συντάξεών τους έχουν ανακαθοριστεί µε την ανωτέρω διάταξη, θα χορηγούνται κανονικά οι αυξήσεις των συντάξεων του ΕΤΕΑΜ σε ολόκληρο το ποσό της σύνταξής τους, όπως ακριβώς ισχύει και για τους λοιπούς συνταξιούχους του που δεν προέρχονται από συγχωνευθέντες φορείς.
Επισημαίνουμε ότι η διάταξη αυτή θα εφαρμοσθεί για τον υπολογισμό των αυξήσεων των συντάξεων της συγκεκριμένης κατηγορίας συνταξιούχων στα πλαίσια των εφεξής χορηγουμένων αυξήσεων του ΕΤΕΑΜ, που όπως γνωρίζετε καθορίζονται σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 2084/92.
Εννοείται δε ότι και στις περιπτώσεις μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου των προαναφερομένων συνταξιούχων ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης προς μεταβίβαση θα γίνεται εφ’ όλου του ποσού που δικαιούται ο θανών συνταξιούχος, χωρίς δηλ. διατήρηση αμετάβλητης διαφοράς.
 


 

Ν. 3371/05
(άρθρο 73 παρ. 2)

 

Οι συντάξεις των συνταξιούχων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., που προέρχονται από το τ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε., αυξάνονται σύμφωνα µε τις εκάστοτε χορηγούμενες αυξήσεις των συντάξεων του Ταμείου, µη εφαρμοζόμενης της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν.2434/1996 (ΦΕΚ 188 Α΄), όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3232/04 (ΦΕΚ 48 Α΄).

Γονική Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - Διαταγές ΙΚΑ (2005)
Εμφανίσεις: 3393