Εκτύπωση

Αθήνα 30/04/2015
Αρ. πρωτ.: 2204

ΘΕΜΑ: Έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας (Ε.ΚΑ.Α.) από όλα τα Περιφερειακά - Τοπικά Υποκαταστήματα και Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων των Τομέων Δημοσίου και Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του τ. ΟΠΑΔ.

Σχετ: Οι με αριθμ. 30/9-4-2014, 37/8-5-2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το με αριθμ. πρωτ. 32685/23-10-2014 Γενικό Έγγραφο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοσίου και του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι διαθέτουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α) σε όλα τα Περιφερειακά - Τοπικά Υποκαταστήματα και τα Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και όχι μόνο σε όσα λειτουργούν γραφεία εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του πρώην ΟΠΑΔ.
Σε μεταγενέστερο χρόνο θα δοθούν οδηγίες για την άσκηση και των λοιπών αρμοδιοτήτων των τομέων του ΟΠΑΔ Δημοσίου και ΤΥΔΚΥ, από όλα τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Γονική Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - Διαταγές ΙΚΑ του 2015
Εμφανίσεις: 1341