Εκτύπωση

ΙΚΑ Εγκύκλιος 42 - 7/4/2004

 

Θέμα: Εξαίρεση από την ασφάλιση του Ι.Κ.Α. των αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι θα απασχοληθούν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3207/03 (ΦΕΚ 302/Α/24-12-03) «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις» και το υπ΄ αριθ. Φ60000/ΟΙΚ.6504/444/22-3-04 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σας γνωρίζουμε τα εξής:
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ρυθμίζονται θέματα αλλοδαπών εργαζομένων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.
Η ρύθμιση αυτή αφορά αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι εισέρχονται στη χώρα μας με εθνική θεώρηση εισόδου ή με θεώρηση εισόδου στον ενιαίο χώρο Σένγκεν, από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού (24/12/03) μέχρι 29/10/04:

Α) για να απασχοληθούν ως εξειδικευμένο προσωπικό:

- Στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή
- Στη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή

Στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε.

- Στους διεθνείς χορηγούς των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων.
- Στην Αθηναϊκή Ολυμπιακή Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε.
- Στους αλλοδαπούς αναδόχους με τους οποίους η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε. και η Αθηναϊκή Ολυμπιακή Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε. έχουν συνάψει συμβάσεις έργου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών.
- Στους δικαιούχους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς (Rightholders broadcasters)

Β) ως μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις οι αλλοδαποί οι οποίοι εισέρχονται στη χώρα μας για να απασχοληθούν στις ανωτέρω επιχειρήσεις, έχοντας λάβει την απαιτούμενη εθνική θεώρηση εισόδου και την άδεια παραμονής τους (η οποία επέχει και θέση άδειας εργασίας), εξαιρούνται από την ασφάλιση του Ι.Κ.Α.
Επίσης εξαιρούνται από την ασφάλιση του Ι.Κ.Α., τα μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας, που κατέχουν ολυμπιακά δελτία διαπίστευσης και εισέρχονται στη χώρα μας για να εκπληρώσουν τις ολυμπιακές λειτουργίες και καθήκοντά τους.
Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει:

α) για τους πολίτες Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολίτες των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν), Ελβετούς πολίτες, καθώς και υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι καλύπτονται από τον Κανονισμό (Ε.Κ.), για τους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις των κοινοτικών Κανονισμών 1408/71 και 574/72 β) για πολίτες αντισυμβαλλομένων ή τρίτων χωρών, οι οποίοι καλύπτονται από τις διμερείς κοινωνικοασφαλιστικές συμβάσεις που έχει συνάψει η χώρα μας με τις χώρες αυτές, για τους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις της διμερούς σύμβασης.
Τέλος, όσον αφορά τους πολίτες των Κρατών Τσεχίας, Εσθονίας, Λετονίας, Λιθουανίας, Ουγγαρίας, Μάλτας, Σλοβενίας και Σλοβακίας, τα οποία υπέγραψαν τη Συνθήκη Προσχώρησης στην Ένωση, θεωρούνται υπήκοοι τρίτης χώρας μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συνθήκης Προσχώρησης (προβλεπόμενη ημερομηνία 1/5/2004), ενώ στη συνέχεια εφαρμόζονται οι διατάξεις των κοινοτικών Κανονισμών 1408/71 και 574/72.

Γονική Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - Διαταγές ΙΚΑ (2004)
Εμφανίσεις: 3392