Εκτύπωση

Λογιστικές εγγραφές προκαταβολής φόρου εισοδήματος.

Σύμφωνα με την παρ. 2.2.505 του ΕΓΛΣ «Στο λογαριασμό 54.08 «λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων-τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου εισοδήματος» συγκεντρώνονται, κατά το κλείσιμο του ισολογισμού, όλοι οι λογαριασμοί που απεικονίζουν ποσά φόρων τα οποία περιλαμβάνονται στη δήλωση του φόρου εισοδήματος της κλειόμενης χρήσεως. Ο λογαριασμός 54.08 λειτουργεί ως εξής:α. Στη χρέωσή του μεταφέρονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών 33.13.00 «προκαταβολή φόρου εισοδήματος» και 33.13.01-07, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περίπτ. 10 της παρ. 2.2.304.

β. Στην πίστωση του μεταφέρονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών 54.07, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παραπάνω περίπτ. 7, 54.09.05 «χαρτόσημο και ΟΓΑ εισοδημάτων από οικοδομές» και 54.09.06 «τέλη υδρεύσεως εισοδημάτων από οικοδομές».

γ. Πιστώνεται, με χρέωση του λογαριασμού 33.13.00, με τον προκαταβλητέο φόρο για την επόμενη χρήση, ο οποίος, σύμφωνα με τα παραπάνω (α), μεταφέρεται στη χρέωσή του (του 54.08) κατά το κλείσιμο του ισολογισμού της επόμενης αυτής χρήσεως.

Μετά από τις παραπάνω εγγραφές το υπόλοιπο του λογαριασμού 54.08 είναι ίσο με το ποσό του καταβλητέου φόρου που προκύπτει από την οικεία δήλωση φόρου εισοδήματος. Οι καταβολές, στην επόμενη χρήση, για την εξόφληση του φόρου αυτού καταχωρούνται στη χρέωση του 54.08.
Σε περίπτωση που το υπόλοιπο του λογαριασμού 54.08, μετά από τις παραπάνω εγγραφές, είναι χρεωστικό, το υπόλοιπο αυτό, που είναι ίσο με το αντίστοιχο υπόλοιπο της οικείας δηλώσεως φόρου εισοδήματος, αντιστοιχεί στον επιστρεπτέο στην οικονομική μονάδα φόρο.»
Με βάση τα παραπάνω, το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού 54.08 πρέπει να συμπεριλαμβάνει και το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού 33.13.00 (προκαταβολή της προηγούμενης χρήσης), ενώ ο λογαριασμός 33.13 με την ολοκλήρωση των εγγραφών του φόρου και της διάθεσης κερδών πρέπει να εμφανίζει ως χρεωστικό υπόλοιπο την προκαταβολή έναντι των κερδών της επόμενης χρήσης. Το υπόλοιπο αυτό θα συμψηφιστεί στις εγγραφές φόρου και διάθεσης κερδών της επόμενης χρήσης με τον λογαριασμό 54.08.

 

Γονική Κατηγορία: Λογιστικά
Κατηγορία: Φορο - Λογιστικές Λύσεις
Εμφανίσεις: 15626