Εκτύπωση

Λογιστική αντιμετώπιση ειδικών προστίμων

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3843/2010 τα ειδικά για την περίπτωση τακτοποίησης καταβαλλόμενα ποσά έχουν χαρακτήρα ειδικού προστίμου.
Κατά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2238/94 τα πρόστιμα δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα έσοδα και κέρδη της επιχείρησης. Και κατά τη Νομολογία (Σ.τ.Ε. 1823/1984) τα πρόστιμα που έχουν χαρακτήρα διοικητικών ποινών υπαιτιότητι του φορολογουμένου δεν εκπίπτουν φορολογικά.

Γονική Κατηγορία: Λογιστικά
Κατηγορία: Φορο - Λογιστικές Λύσεις
Εμφανίσεις: 3180