Εκτύπωση

Αθήνα 21/01/2021
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2019

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3, του άρθρου 156 του ν.4764/2020 (Α’256) με τίτλο “Παρατάσεις προθεσμιών αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου - Τροποποίηση του άρθρου 136 του ν.4251/2014”.

 

Σας κοινοποιούμε συνημμένα για τις δικές σας ενέργειες τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3, του άρθρου 156 του ν.4764/2020 (Α'256) με τίτλο «Παρατάσεις προθεσμιών αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου - Τροποποίηση του άρθρου 136 του ν.4251/2014».
Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των συνημμένων διατάξεων από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος ή Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής υποστήριξης των Δ.Ο.Υ. και της Υπηρεσίας myAADElive, διευκρινίζονται τα κάτωθι:

Οι διατάξεις της παραγράφου 2 αφορούν οριστικούς τίτλους διαμονής (άδειες διαμονής, δελτία διαμονής, δελτία μόνιμης διαμονής) και βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης διαμονής που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας και τη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής με ημερομηνία λήξης από 01/01/2020 μέχρι 31/03/2021, και ειδικότερα η ισχύς των τίτλων που έληξαν ή θα λήξουν:

(α) από 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι 31 Ιουλίου 2020 παρατείνεται αυτοδικαίως έως 31 Μαρτίου 2021 και
(β) από 1η Αυγούστου 2020 και με ημερομηνία λήξης έως τις 31 Μαρτίου 2021, παρατείνεται αυτοδικαίως για οκτώ (8) μήνες από την αρχική ημερομηνία λήξης τους.

Οι διατάξεις της παραγράφου 3 εκδίδονται σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 18602-11/09/2020 (Β' 3881) απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και αφορούν Δελτία Αιτούντων Διεθνή Προστασία με ημερομηνία λήξης από 13/03/2020 και μετά, η ισχύς των οποίων παρατείνεται έως την 31η Μαρτίου 2021 ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης εκάστου δελτίου.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 96