Εκτύπωση

Αθήνα 26/06/2017
Αρ. πρωτ.:
164


ΘΕΜΑ:
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Παράδοση αγαθών. Μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου. Απαλλαγές. Ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων.

 

Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Περίληψη : Για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης με την επωνυμία «Π. Τράπεζα Α.Ε.» στην επιχείρηση με την επωνυμία «Τράπεζα Π. Α.Ε.» ως συνόλου ή μέρους αυτής συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 5 παρ. 4, εδάφια πρώτο και δεύτερο, (και όχι του τελευταίου εδαφίου) του ν. 2859/2000 με συνέπεια η μεταβίβαση να μην υπάγεται στο καθεστώς του Φ.Π.Α.
Διατάξεις : Ν 2859/2000Α2, Ν 2859/2000Α5Π4, Ν 2859/2000Α22, Ν 4261/2014Α141, Ν 4261/2014Α145

Γονική Κατηγορία: Φορολογικά
Κατηγορία: Γνωμοδοτήσεις
Εμφανίσεις: 971