Εκτύπωση

Αθήνα 05/12/2018
Αρ. πρωτ.: 1181859


ΘΕΜΑ:
Μη επιβολή τέλους χαρτοσήμου σε υποτροφίες του άρθρου 28 του Ν. 4314/2014, όπως ισχύει.

 

Αναφορικά με το θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω:

Με τη διάταξη της παρ. 5 του αρ. 28 του Ν. 4314/2014 (Α΄ 265), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 24 Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και την παρ. 7 του άρθρου 98 του Ν. 4547/2018 (Α΄ 102), ορίζεται ότι:

«...Από 23.12.2014 οι δαπάνες των υποτροφιών που χορηγούνται από τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, σύμφωνα με τους όρους των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 28 του Ν. 4310/2014 , από Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) και το Ν. 4485/2017 (Α114) και από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), σύμφωνα με το Ν. 2158/1993 (Α΄ 109) και το Π.Δ. 321/1999 (Α΄ 306) είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση από τα ανωτέρω επιχειρησιακά προγράμματα, καθώς και από επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020. Προϋπόθεση επιλεξιμότητας των ανταποδοτικών υποτροφιών που χορηγούνται στο πλαίσιο εκτέλεσης προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελεί η απασχόληση των δικαιούχων στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και σύμφωνα με τους όρους που τίθενται στο θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης τους. Τα χορηγούμενα από τις αιτίες αυτές ποσά δεν αποτελούν εισόδημα και δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και για τους μεταδιδακτορικούς συνεργάτες».

Ενόψει των ανωτέρω συνάγεται ότι οι υποτροφίες που χορηγούνται από τις 23.12.2014 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του αρθ. 28 του Ν. 4314/2014 , δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο ή κράτηση, επομένως απαλλάσσονται και των τελών χαρτοσήμου.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2018)
Εμφανίσεις: 243