Εκτύπωση
Αθήνα 10/04/2018
Αρ. πρωτ.:
ΠΟΛ. 1054
 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του άρθρου 11 της αριθμ. ΠΟΛ. 1101/04-07-2017 (ΦΕΚ 2540/Β) απόφασης Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελευθέρα Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που παραλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους».

 

Άρθρο 1


1. Ο τίτλος του άρθρου 11 της αριθμ. ΠΟΛ.1101/04-07-2017 (ΦΕΚ 2540/Β΄) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Καταργούμενες - Μεταβατικές διατάξεις».
2. Στο άρθρο 11 της αριθμ. ΠΟΛ.1101/04-07-2017 (ΦΕΚ 2540/Β΄) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. προστίθενται εδάφια δεύτερο και επόμενα ως ακολούθως:

«Για τις κατασκευές πλοίων και ναυπηγημάτων, που κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, έχουν ήδη υπαχθεί στην προβλεπόμενη από τις διατάξεις της αριθμ. Τ.1400/10/00/20.03.2000 (ΦΕΚ 418/Β΄) Α.Υ.Ο. διαδικασία και δεν έχει οριστικοποιηθεί η ατέλεια των απαιτούμενων υλικών κατασκευής τους, τα άρθρα 37 έως 43 της αμέσως ως άνω Α.Υ.Ο. εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την οριστικοποίηση της ατέλειας. Τα υπό κατασκευή πλοία και ναυπηγήματα δύνανται να μεταφερθούν για την ολοκλήρωση της κατασκευής τους σε χώρους άλλου ναυπηγείου, με άδεια της αρμόδιας τελωνειακής αρχής που έχει χορηγήσει την έγκριση της ατέλειας η οποία εκδίδεται κατόπιν αίτησης της πλοιοκτήτριας εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή ο φάκελος ατέλειας του πλοίου αποστέλλεται στην τελωνειακή αρχή στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας θα συνεχισθεί η ναυπήγηση του πλοίου ενημερώνοντας σχετικά και τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., τηρουμένων αναλόγως κατά τα λοιπά των διαδικασιών που προβλέπονται από τις διατάξεις των αριθμ Τ. 1400/10/00/20-03-2000 (ΦΕΚ 418/Β΄) και Π.8271/4879/ΠΟΛ.366/18-12-1987 (ΦΕΚ 3/Β΄) Α.Υ.Ο.»


Άρθρο 2


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2018)
Εμφανίσεις: 398