Εκτύπωση

Αθήνα 09/11/2017
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1169


ΘΕΜΑ:
Διευκρινίσεις επι της ΠΟΛ. 1097/2017 ως προς την είσπραξη Εφάπαξ Εισφοράς για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΦΔΧ.

 

Σχετ. ΠΟΛ.1097/2017 & 1101/2014

Σε συνέχεια της ΠΟΛ. 1097/2017 με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες σχετικά με τον υπολογισμό και είσπραξη τελών και εισφορών κατά την έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας και κατά την έκδοση αδειών κυκλοφορίας μετά από μεταβολές στοιχείων των επαγγελματικών οχημάτων, κατόπιν της παύσης λειτουργίας των Γραφείων Εσόδων Αυτοκινήτων των Δ.Ο.Υ. (Κλιμάκια) που στεγάζονταν στις Περιφερειακές Δ/νσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, και επι του κεφαλαίου Γ παρ. 1, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 5 του Ν. 3887/2010 (174 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του αρ. 18 του Ν. 4233/2014 (Α΄22), για τη θέση σε κυκλοφορία ΦΔΧ, εισπράττεται εφάπαξ εισφορά υπέρ του Δημοσίου, η οποία ορίσθηκε με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με αριθμ. Β1/οικ.17662/1345/18-3-2014 (Β΄721) στο ποσό των 500 ευρώ.
Περαιτέρω, με τις διατάξεις των παρ.1 και 7, του άρθρου 18 του Ν.4233/2014 (Α΄22), έπαψαν να ισχύουν αυτοδικαίως οι Άδειες Οδικών Μεταφορών (ΑΟΜ) και η εισφορά 1000€, που καταβλήθηκε για τις εκκρεμείς αιτήσεις για χορήγηση ΑΟΜ, επιστρέφεται στον υπόχρεο.
Κατά συνέπεια, απαιτείται η είσπραξη μόνο της εισφοράς για χορήγηση νέων αδειών κυκλοφορίας ΦΔΧ, ως εξής:
Εκδίδεται «Διπλότυπο Είσπραξης Τύπου Α» στο Α.Φ.Μ. του υπόχρεου, από το Υποσύστημα Εσόδων του TAXIS και ειδικότερα από την οθόνη «Οίκοθεν - Δήλωσης - ΕΔΕ», επιλέγοντας:

Τύπο Είσπραξης: Δήλωση,
Τύπο Πηγής: 8,
Είδος Φόρου: -2907 «ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φ.Δ.Χ. Ν.3887/2010)»
ΚΑΕ Εσόδων: 1372 «ΕΙΔΙΚΗ ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ Δ.Χ. ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ( ΑΡΘ.5 ΠΑΡ.5 , ΑΡΘ.12 ΚΑΙ ΑΡΘ.14 ΠΑΡ.7 Ν.3887/10 )».

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2017)
Εμφανίσεις: 606