21 | 08 | 2019

Αθήνα 09/06/2017
Αρ. πρωτ.: 42059


ΘΕΜΑ:
Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 5143/11.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3335/11.12.2014) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,10%, που προβλέπεται στο Αρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α), όπως ισχύει.

 

Τροποποιεί την ΥΑ. υπ΄ αριθ. 5143/11.12.2014 (ΦΕΚ Β΄3335) με θέμα «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (Α 204)», ως εξής:

 

Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με αριθ. 5143/11.12.2014 (ΦΕΚ Β΄3335)


1. Στο άρθρο 1 «ορισμοί» προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

«10. Για τις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος των νόμων 4412/2016 και 4413/2016 (8.8.2016 και εφεξής), εφαρμόζονται οι ορισμοί του άρθρου 2 του νόμου 4412/2016 και του άρθρου 2 του νόμου 4413/2016 , καθώς και της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 4013/2011 , όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου 4441/2016 (Α΄227) και ισχύει».

2. Στο άρθρο 2 «πεδίο εφαρμογής» προστίθεται νέα παράγραφος 3, ως εξής:

«3. Για τις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου 4413/2016 (8.8.2016 και εφεξής) η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται και στις συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών.»

3. Στο άρθρο 3 «τρόπος υπολογισμού» προστίθενται δύο νέες παράγραφοι 9 και 10, ως εξής:

«9. Για τις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος των νόμων 4412/2016 και 4413/2016 (8.8.2016 και εφεξής) η κράτηση υπολογίζεται με την εφαρμογή συντελεστή 0,06% επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται κάθε είδους αμοιβή ή βραβείο, προ φόρων και κρατήσεων. Επίσης, υπολογίζεται επί της αξίας κάθε είδους δικαιώματος προαιρέσεως, προ φόρων και κρατήσεων, είτε αυτό ασκείται μέσω διοικητικής εντολής είτε μέσω σύμβασης».
«10. Όπου στα επόμενα άρθρα αναφέρεται ο συντελεστής ή το ποσοστό 0,10%, νοείται ο κατάλληλος συντελεστής 0,10% ή 0,06%, ανάλογα με το χρόνο σύναψης της δημόσιας σύμβασης (έβδομο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου 4013/2011 , όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 375 του νόμου 4412/2016 )».

4. Στο άρθρο 4 «τρόπος παρακράτησης» προστίθεται νέα παράγραφος 9, ως εξής:

«9. Για τις τροποποιητικές ή τις συμπληρωματικές συμβάσεις που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος των νόμων 4412/2016 και 4413/2016 (8.8.2016 και εφεξής), η κράτηση παρακρατείται και αποδίδεται με την εφαρμογή του συντελεστή της παραγράφου 1 του άρθρου 3, εφόσον η αρχική σύμβαση έχει συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος των νόμων 4412/2016 και 4413/2016 και η συμπληρωματική ή τροποποιητική σύμβαση συνάπτεται με τις διατάξεις του άρθρου 132 του νόμου 4412/2016 ή του άρθρου 51 του νόμου 4413.2016, αν πρόκειται για συμβάσεις παραχώρησης έργων ή υπηρεσιών.»

5. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 5 καταργείται και η παράγραφος 4 τροποποιείται ως εξής:

«4. Η κράτηση αποδίδεται:

α) στον τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα, από τις αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς που την παρακρατούν και την αποδίδουν οι ίδιες ή τους φορείς που παρακρατούν και αποδίδουν την κράτηση για λογαριασμό τους. Στην περίπτωση αυτή, κατά την κατάθεση υποβάλλεται στο υποκατάστημα του πιστωτικού ιδρύματος της τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός της παραγράφου 1, η δήλωση απόδοσης του Παραρτήματος 1.
β) στον τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, όταν η παρακράτηση και η απόδοση πραγματοποιείται από τις Δ.Ο.Υ. ή τις Υ.Δ.Ε. ή πρόκειται για δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που εκτελούνται μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος.
γ) στον τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα, πραγματοποιείται η απόδοση της κράτησης που διενεργείται μέσω Ε.Α.Π. για τις αμοιβές των φυσικών προσώπων της παρ. 1β του άρθρου δεύτερου του Ν. 3845/2010.

6. Το Παράρτημα 2 καταργείται και το παράρτημα 1 τροποποιείται ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης της κράτησης του άρθρου 4, παράγραφος 3 του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει, υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Δήλωση απόδοσης της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Αριθμός Λογαριασμού Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ...........................
(ο αριθμός και ο σχετικός αριθμός ΙΒΑΝ του λογαριασμού της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ σε πιστωτικό ίδρυμα ή την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του Άρθρου 5, όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα της www.eaadhsy.gr ή www.hsppa.gr)

(1)

(2)

(3)

(4)

(4)

(5)

(6)

(7)

α/α

Επωνυμία Α.Α

Α.Φ.Μ. Α.Α.

Α.Φ.Μ. Αναδόχου

ΑΔΑΜ Σύμβασης

Συνολικό ποσό συμβατικού τιμήματος (συμπληρώνεται μόνο κατά την πρώτη πληρωμή)

Συντελεστής Παρακράτησης (0,10% ή 0,06%)

Ποσό κατάθεσης

 

(Ημερομηνία...........................)
Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης
(Ονοματεπώνυμο/Υπογραφή)

 

Σημείωση: Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τους υπόχρεους προς παρακράτηση και απόδοση φορείς (αναθέτουσες αρχές, αναθέτοντες φορείς, Δ.Υ.Ε.Ε. ή Δ.Ο.Υ.) κατά περίπτωση, της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο υπόχρεος αυτός είναι διαφορετικός από την αναθέτουσα αρχή / αναθέτοντα φορέα, η δήλωση υποβάλλεται από τον φορέα που έχει πραγματοποιήσει την παρακράτηση και απόδοση.

1. Στη στήλη (2) αναγράφεται η ονομασία της αναθέτουσας αρχής / αναθέτοντος φορέα.
2. Στη στήλη (3) αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου της αναθέτουσας αρχής / αναθέτοντος φορέα.
3. στη στήλη 4 αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του αναδόχου.
4. Στη στήλη (5) αναγράφεται ο Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) που δίδεται μετά την ανάρτηση της σύμβασης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Άρθρο 11 του Ν. 4013/2011 - ΦΕΚ 204 Α΄).
5. Στη στήλη (6) αναγράφεται το συνολικό ποσό του συμβατικού τιμήματος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σύμβαση, αναγράφεται το ποσό της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης. Σε περίπτωση πολυετών δαπανών το συνολικό ποσό της απόφασης πολυετών δαπανών, της παραγράφου 2 του Άρθρου 5 του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194).
6. Στη στήλη (7) αναγράφεται το ύψος του ποσού που αποδίδεται κάθε φορά.

7. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 «Διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών» προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής.

«4. Για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος και την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής, απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις».

 

 

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος


Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16