26 | 08 | 2019

Αθήνα 23/01/2017
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1013


ΘΕΜΑ:
Καταβολή αναλογικού τέλους χαρτοσήμου επί μισθωμάτων ακινήτων στις περιπτώσεις που εκμισθωτές τυγχάνουν οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους.

 

Κατόπιν υποβολής γραπτών και προφορικών ερωτημάτων αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, δίδονται οι κάτωθι διευκρινίσεις:

1. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του N. 4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α΄), θεσπίστηκαν διευκολύνσεις και απαλλαγές από φορολογικές υποχρεώσεις για τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους. Ειδικότερα, η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 ορίζει τους μισθωτές ως υπόχρεους για την απόδοση των τελών χαρτοσήμου μισθωμάτων από ακίνητα, όπου εκμισθώτριες τυγχάνουν οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους.
Η παραπάνω ρύθμιση συνιστά παρέκκλιση από τον γενικό κανόνα που διέπει τη διαδικασία και τον τρόπο απόδοσης τέλους χαρτοσήμου επί μισθωμάτων από ακίνητα, η οποία διενεργείται μέσω της δήλωσης του φόρου εισοδήματος του εκμισθωτή, ενώ το ποσό του χαρτοσήμου υπολογίζεται αυτόματα ως ποσοστό επί των κτωμένων μισθωμάτων.
2. Μέχρι την τροποποίηση του εντύπου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, ώστε ειδικά για μισθώσεις ακινήτων, όπου εκμισθωτές τυγχάνουν οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, το τέλος χαρτοσήμου να αποδίδεται μέσω της δήλωσης εισοδήματος του μισθωτή, η απόδοση του φόρου από τον μισθωτή θα πραγματοποιείται χειρόγραφα στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες. Η παραλαβή θα γίνεται από το υποσύστημα Εσόδων και θα βεβαιώνεται Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου στον ΑΦΜ του μισθωτή του ακινήτου. Η καταβολή γίνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών ή νομικών προσώπων, κατά περίπτωση.
3. Δεδομένου ότι δεν είχαν παρασχεθεί οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, για λόγους χρηστής διοίκησης δίδεται η δυνατότητα στους μισθωτές που εμπίπτουν στην κατηγορία των προαναφερθεισών περιπτώσεων και δεν έχουν αποδώσει ακόμα τα αναλογούντα τέλη χαρτοσήμου επί μισθωμάτων φορολογικού έτους 2015 να προσέλθουν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., για να τα αποδώσουν χειρόγραφα, με την ανωτέρω διαδικασία εντός ενός (1) μηνός ανατρεπτικής προθεσμίας, χωρίς την επιβολή κυρώσεων εκπροθέσμου.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16