Εκτύπωση

Αθήνα 30/12/2016
Αρ. πρωτ.: 1189980


ΘΕΜΑ:
Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. για αυτοκίνητα οχήματα καινούργια και μεταχειρισμένα που παραλαμβάνονται από δικαιούχα απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης πρόσωπα κατόπιν μεταβίβασης τους από τις εταιρείες εμπορίας αυτοκινήτων.

 

Aποφασίζουμε:
τον καθορισμό διαδικασίας για τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς Φ.Π.Α. στις περιπτώσεις απόκτησης αυτοκινήτων από άλλο κ-μ της Ε.Ε., τα οποία μεταβιβάζονται από την εταιρία εμπορίας αυτοκινήτων σε δικαιούχα απαλλαγής από τέλος ταξινόμησης πρόσωπα.
 

Άρθρο 1


Καινούργια και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα οχήματα που παραλαμβάνονται από δικαιούχα απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης πρόσωπα, τα οποία έχουν αποτελέσει αντικείμενο ενδοκοινοτικής απόκτησης από εταιρία εμπορίας αυτοκινήτων εγκατεστημένη στη χώρα μας, παραλαμβάνονται με την τήρηση της ακόλουθης διαδικασίας:
Κατά τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις των άρθρων 128 και 130 του Ν. 2960/2001 χρόνο, υποβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή την ίδια χρονική στιγμή:

1. Δήλωση Ε.Φ.Κ. από την εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων που πραγματοποίησε την ενδοκοινοτική απόκτηση, για την καταβολή του αναλογούντος Φ.Π.Α., ο οποίος υπολογίζεται επί της φορολογητέας αξίας που διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 2859/2000 , με βάση το φορολογικό στοιχείο που αφορά την ενδοκοινοτική απόκτηση. Στην περίπτωση αυτή δεν οφείλεται τέλος ταξινόμησης και δεν εκδίδεται Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων.
2. Δήλωση Ε.Φ.Κ. από το δικαιούχο απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης πρόσωπο για τη χορήγηση της κατά περίπτωση προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις απαλλαγής. Στην περίπτωση αυτή δεν υπολογίζεται Φ.Π.Α. προς καταβολή στην τελωνειακή αρχή. Με τη Δήλωση Ε.Φ.Κ. συνυποβάλλονται τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης δικαιολογητικά. Επιπλέον, προσκομίζεται και το φορολογικό στοιχείο το οποίο εκδόθηκε από την εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων προς το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο και αφορά την παράδοση του αυτοκινήτου στο εσωτερικό της χώρας και στο οποίο περιλαμβάνεται ο αναλογών Φ.Π.Α. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων.
3. Η Δήλωση Ε.Φ.Κ. που υποβάλλεται από την εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων παραμένει σε εκκρεμότητα, μέχρι την έκδοση Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχημάτων επ΄ ονόματι του δικαιούχου απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης προσώπου.
4. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται και κατά την έξοδο των αυτοκινήτων οχημάτων από φορολογική αποθήκη κοινοτικών οχημάτων, για παράδοση σε δικαιούχα απαλλαγής από τέλος ταξινόμησης πρόσωπα και ο Φ.Π.Α. καταβάλλεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή με βάση τη φορολογητέα αξία, όπως διαμορφώνεται από τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 2859/2000.

 

Άρθρο 2


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1 Φεβρουαρίου 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2016)
Εμφανίσεις: 1575