24 | 08 | 2019

Αθήνα 18/06/2015
Αρ. πρωτ.: 1084342

ΘΕΜΑ:1. Εφαρμογή του αφορολόγητου στο επίδομα βιβλιοθήκης. 2. Συγγραφικά δικαιώματα συγγραφέων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι και εισοδήματα από συμμετοχή σε σεμινάρια.

Σχετ.: Αίτημα της ΠΟΣΔΕΠ προς την κα ΓΓΔΕ.

Σε απάντηση του αιτήματος που θέσατε στην Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κα Σαββαίδου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Για το θέμα της φορολογικής μεταχείρισης του επιδόματος βιβλιοθήκης που καταβάλλεται από 01/01/2014 και εφεξής, δόθηκαν διευκρινίσεις με το ΔΕΑΦ 1078315 ΕΞ 2015- 05/06/2015 έγγραφο μας, το οποίο ήδη σας κοινοποιήσαμε.
2. Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός εισοδήματος με βάση τους μοναδικούς συντελεστές καθαρού κέρδους, ο οποίος εφαρμόζεται στα ακαθάριστα έσοδα, δεν ισχύει πλέον μετά την κατάργηση του Ν. 2238/94 .
3. Τα εισοδήματα δημοσίων υπαλλήλων από συμμετοχή σε σεμινάρια, τα οποία αποκτώνται από την 01/01/2014 και εφεξής, θεωρείται εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του άρθρου 21 του ΚΦΕ (Ν. 4172/13) και φορολογείται στο σύνολο του με την κλίμακα του άρθρου 29. Οι υπόχρεοι αυτοί δεν είναι επιτηδευματίες, δεν είναι υπόχρεοι τήρησης βιβλίων και ως εκ τούτου δεν συμπληρώνουν έντυπο Ε3 και δεν δύνανται να εκπέσουν δαπάνες. Τα εισοδήματα από τα σεμινάρια δηλώνονται στους κωδικούς 409-410 του έντυπου Ε1 ή είναι προ- συμπληρωμένα στους κωδικούς 403-404.
4. Τα εισοδήματα από τα πνευματικά δικαιώματα που αποκτώνται από φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, φορολογούνται από την 01/01/2014 και εφεξής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ΚΦΕ και υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), με την οποία εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση. Για την φορολογική μεταχείριση των δικαιωμάτων έχει εκδοθεί η ΠΟΛ. 1042/26-01-2015 εγκύκλιος. Οι φορείς που καταβάλλουν τα δικαιώματα εκδίδουν χειρόγραφη βεβαίωση αμοιβών για φορολογική χρήση, χωρίς να αποστείλουν ηλεκτρονικά αρχεία. Τα συγγραφικά δικαιώματα αναγράφονται στους κωδικούς 671-672 και φόρος που παρακρατήθηκε στους κωδικούς 679-680.
5. Όσα αναφέρονται πιο πάνω περιλαμβάνονται και στις οδηγίες -για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, που έχει συνταχθεί από την υπηρεσία μας και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών. Επίσης οι ίδιες οδηγίες δίδονται και κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής εφαρμογής των φορολογικών δηλώσεων.
6. Η ΠΟΣΔΕΠ παρακαλείται να ενημερώσει σχετικά τα μέλη της και να μεριμνήσει να αποστείλουν οι φορείς που συναλλάχθηκαν με μέλη ΔΕΠ ορθά ηλεκτρονικά αρχεία, όπου προβλέπεται, ή αντίστοιχα να χορηγηθούν χειρόγραφες βεβαιώσεις αμοιβών για φορολογική χρήση.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16