21 | 08 | 2019

Αθήνα 08/05/2014
Αρ. πρωτ.:
1072191


ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν Δήμαρχοι Αντιδήμαρχοι..

 

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων, λαμβάνουν αντιμισθία η οποία καταβάλλεται από το δήμο.
2. Με την υπ΄ αριθμ. 2/85127/0022/22-11-2012 Απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους κοινοποιήθηκαν οι μισθολογικές διατάξεις μεταξύ των οποίων και οι αποδοχές που καταβάλλονται στους Δημάρχους, Αντιδημάρχους, καθώς και στους υπαλλήλους ειδικών θέσεων 1ου και 2ου βαθμού όπως ισχύουν από 1-1-2013.
3. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι αμοιβές που λαμβάνουν τα αιρετά όργανα των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α) γιατί οι αμοιβές αυτές προέρχονται από αντιμισθία που καταβάλλει ο εκάστοτε δήμος ύστερα από Απόφαση Υπουργού που ορίζει τις αποδοχές των ανωτέρω οργάνων.
4. Σύμφωνα από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η αμοιβή που καταβάλλεται στα αιρετά όργανα των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού από τους δήμους θεωρείται εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α).
5. Με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 60 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄) το μηνιαίο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, συμπεριλαμβανομένων των ημερομισθίων και των εφάπαξ παροχών, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με βάση την κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 15 και του άρθρου 16 μετά από προηγούμενη αναγωγή σε ετήσιο. Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων μειώνεται κατά ποσοστό ενάμισυ τοις εκατό (1,5%) κατά την παρακράτησή του.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16