15 | 12 | 2019

Αθήνα 22/04/2014
Αρ. πρωτ.:
5009751


ΘΕΜΑ:
Κοινοποίηση της αριθ. Δ19Α 5008008 ΕΞ 2014/28-3-2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί τροποποίησης της αριθ. Τ.6525/421/Α0019/29-12-2000 (ΦΕΚ 1614 / Β / 29-12-2000) «Προϋποθέσεις, όροι, διαδικασίες λειτουργίας αποθηκών ή χώρων προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων υπό τη διαχείριση άλλων, πλην των Τελωνειακών Αρχών φυσικών ή νομικών προσώπων» ΑΥΟ.

 

ΣΧΕΤ. : Η αριθ. Τ.6525/421/Α0019/29-12-2000 (ΦΕΚ 1614 /Β/29-12-2000)
Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση και εφαρμογή την, στο θέμα αναφερόμενη, Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης 893 τεύχος Β΄ στις 10-4-2014 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΒΙ04Η-0ΡΡ.
Με την εν λόγω ΑΥΟ επέρχονται τροποποιήσεις στα άρθρα 9,11,13,14,15 και 16 της αριθ. Τ.6525/421/Α0019/2000 ΑΥΟ «Προϋποθέσεις, όροι, διαδικασία λειτουργίας αποθηκών ή χώρων προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων υπό τη διαχείριση άλλων, πλην των τελωνειακών αρχών φυσικών ή νομικών προσώπων», οι κυριότερες των οποίων είναι οι ακόλουθες:

  • Άρθρο 9 : οι προθεσμίες παραμονής των εμπορευμάτων στις αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης εναρμονίζονται με το άρθρο 49 του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, ήτοι 45 ημέρες για τα εμπορεύματα που μεταφέρονται δια θαλάσσης και 20 ημέρες για τα εμπορεύματα που μεταφέρονται με κάθε άλλο τρόπο εκτός από μεταφορά δια θαλάσσης.

  • Άρθρο 11 : αναπροσαρμόζεται η σχετική διάταξη περί δικαιωμάτων υπερημερίας ώστε να εναρμονιστεί με το άρθρο 41 του εθνικού τελωνειακού κώδικα

  • Άρθρο 13 : καταργούνται οι σχετικές με τον έλεγχο και εποπτεία των αποθηκών προσωρινής εναπόθεσης παράγραφοι, καθώς εξέλειπαν οι λόγοι για τους οποίους είχαν θεσμοθετηθεί οι εν λόγω διατάξεις.

  • Άρθρο 14 : προκειμένου να καταστεί πιο σαφής ο τρόπος υπολογισμού της εγγύησης για τη λειτουργία αποθήκης προσωρινής εναπόθεσης στην περίπτωση που χορηγείται άδεια για πρώτη φορά, λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό επί του ποσού των δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων που αντιστοιχούν στα εμπορεύματα που κατά την εκτίμηση του διαχειριστή θα εναποτεθούν στην υπό έγκριση αποθήκη το πρώτο τρίμηνο. Στη συνέχεια η αρμόδια τελωνειακή περιφέρεια μετά την πάροδο του τριμήνου αναπροσαρμόζει το ποσό της εγγύησης, για ολόκληρο το έτος, με βάση τα στοιχεία των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα εμπορεύματα που έχουν εισέλθει στην αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης κατά τη διάρκεια του εν λόγω τριμήνου.
    Το επόμενο έτος η εγγύηση ανακαθορίζεται σύμφωνα με το ύψος των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων των εμπορευμάτων που εισήλθαν στην αποθήκη κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους.
    Μετά τη λήξη του δεύτερου ημερολογιακού έτους, από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της αποθήκης προσωρινής εναπόθεσης, το ύψος της εγγύησης καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού.

  • Άρθρο 15 : Αναπροσαρμόζεται η σχετική διάταξη σύμφωνα με την οποία, στη διαδικασία έκδοσης άδειας προσωρινής εναπόθεσης καθορίζεται ότι, η αυτοψία του χώρου για τον οποίο έχει ζητηθεί άδεια πραγματοποιείται από το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου και αναπροσαρμόζονται και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην άδεια.

  • Άρθρο 16 : Καταργείται η διάρκεια ισχύος της άδειας λειτουργίας αποθήκης προσωρινής εναπόθεσης των 10 ετών, καθόσον ουσιαστικός λόγος ανάκλησης της άδειας είναι η διαπίστωση, εκ μέρους των αρμοδίων Τελωνειακών Αρχών ελέγχου των αποθηκών προσωρινής εναπόθεσης, διάπραξης σοβαρών παραβάσεων της τελωνειακής νομοθεσίας με αποτέλεσμα την απώλεια εθνικών και ιδίων πόρων.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm