Εκτύπωση
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αθήνα 26/07/2013
Αρ. πρωτ.: 1119452/13


ΘΕΜΑ: Οφειλή ή μη τελών κυκλοφορίας κατά την άρση ακινησίας οχήματος για διαγραφή του λόγω εξαγωγής στην αλλοδαπή.

ΣΧΕΤ.:Το με υπ΄ αριθμ πρωτ 10688/5.7.2013 έγγραφό σας .

Απαντώντας στο ως άνω σχετικό έγγραφό σας, που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε ότι με βάση τα διαλαμβανόμενα στο υπ ΄αριθμ. πρωτ. ΔΤΕΦ Β΄ 1051842 ΕΞ 2013 έγγραφό μας, το οποίο έχει κοινοποιηθεί και σε εσάς (αντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουμε για την εκ νέου ενημέρωσή σας) , σε κάθε περίπτωση που βάσει της κείμενης νομοθεσίας διαφοροποιούνται τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας οχήματος μεταξύ των οποίων είναι και αυτή της διαγραφής του λόγω εξαγωγής του οχήματος, το οποίο εν συνεχεία θα εξαχθεί από τη χώρα και για το οποίο θα εκδοθεί στη συνέχεια νέα άδεια κυκλοφορίας στη χώρα όπου θα εισαχθεί, πρέπει πρώτα να γίνει άρση της ακινησίας αυτού , βάσει των στοιχείων του οχήματος με τα οποία είναι αυτό καταχωρημένο στο σύστημα κατά την ημερομηνία θέσης του σε ακινησία. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη καθ΄ όσον δεν προβλέπεται κάποια κατ΄ εξαίρεση διαφορετική αντιμετώπιση όπως στην περίπτωση της παράδοσης ενός οχήματος στην ΕΔΟΕ ή σε σημείο συλλογής οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Κ.Τ.Ζ.) για απόσυρση (σχετ. εγκύκλιος ΠΟΛ. 1050/15.3.2011).

Κατόπιν αυτού γίνεται αντιληπτό ότι οφείλονται τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η άρση της ακινησίας του οχήματος, λόγω εξαγωγής.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2013)
Εμφανίσεις: 2986