Εκτύπωση

Αθήνα 3/01/2013
Αρ. πρωτ.: 5000243

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α) / Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων έτους 2013.

ΣΧΕΤ : α. Το αρ.πρωτ. Δ.ΤΕΦ Β΄1167402 ΕΞ2012/5.12.2012 έγγραφο της Δ/νσης Τελών & Ειδικών Φορολογιών, β. Η αρ.πρωτ. ΔΕΦΚΔ 5043236 ΕΞ2011/13.10.2011 Ε.Δ.Υ.Ο.
Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε7 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α) οι οποίες διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία μας με το ανωτέρω α "σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Τελών & Ειδικών Φορολογιών και σας γνωρίζουμε ότι, στα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2012 τα οποία σας κοινοποιήθηκαν υε τη β "σχετική (ΑΔΑ.-4574Η -9ΛΚ) δεν υπήρξε αναπροσαρμογή και ως εκ τούτου θα ισχύουν ομοίως και νια το έτος 2013, παρά μόνο στα ασθενοφόρα και στις νεκροφόρες στα οποία επιβάλλεται το πάγιο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ. Κατ΄ επέκταση το ποσό αυτό θα εισπράττεται στις περιπτώσεις τελωνισμού ασθενοφόρου και νεκροφόρας που εκποιείται από το Δημόσιο, κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 125 του Ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».
Για την ορθή επιβολή του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης των υπό κρίση ανωτέρω οχημάτων από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού και των Τμημάτων Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού των Τελωνείων Πατρών, Α Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης και Λάρισας στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για τις ενέργειες αρμοδιότητάς τους ώστε στις περιπτώσεις εκποίησης των εν λόγω οχημάτων να αναγράφεται στο εκδιδόμενο Πιστοποιητικό Μεταβιβαστικό Κυριότητας Αυτοκινήτου Οχήματος εάν πρόκειται για ασθενοφόρο ή νεκροφόρα.
Τέλος, προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Δημοσίου παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες του Κράτους (Δ/νσεις, Τμήματα & Γραφεία Μεταφορών) ώστε στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι τα ως άνω οχήματα δεν ταξινομούνται ως ασθενοφόρα ή νεκροφόρες όπως αναγράφεται στη σχετική Βεβαίωση του αρμόδιου τελωνείου, να μην προβαίνουν στην ταξινόμηση αυτών ενημερώνοντας τους ενδιαφερόμενους για την υποχρέωσή τους να επανέλθουν στην τελωνειακή αρχή η οποία θα προβαίνει στην έκδοση βεβαίωσης για την καταβολή ή τη μη οφειλή της διαφοράς των φορολογικών επιβαρύνσεων. Στη συνέχεια η βεβαίωση αυτή θα προσκομίζεται από τους ενδιαφερόμενους στην αρμόδια υπηρεσία για την ολοκλήρωση ταξινόμησης του οχήματος.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2013)
Εμφανίσεις: 2697