26 | 08 | 2019
Αθήνα 15/07/2008
 Αρ. Πρωτ.: 1076915
 ΠΟΛ. 1102

   
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της διάταξης της παρ. 2α του άρθρου 16 του N . 3661/2008 (Φ.Ε.Κ. 89Α /19-5-2008).

 

Κοινοποιούμε τη διάταξη της παρ. 2α του άρθρου 16 του N. 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη διάταξη, με την οποία αντικαταστάθηκε το εδάφιο α της παρ. 1 του άρθρου 4 του N. 3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης», το κεφάλαιο των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης δεν δύναται να είναι κατώτερο των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) €, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης.

Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ήτοι από την 19 Μαϊου 2008.
Επομένως στην ένδειξη του υποσυστήματος Μητρώου «ΚΕΦΑΛΑΙΟ», το ελάχιστο ποσό κεφαλαίου των ΕΠΕ μειώνεται από 18.000 ευρώ σε 4.500 €.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16