22 | 08 | 2019

Αθήνα, 6/07/2004

Αρ.Πρωτ.: 1064098/10934/Β0012
ΠΟΛ. 1083


ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας μετατροπής κεφαλαίου Α.Ε. και ΕΠΕ σε ευρώ.

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α') παρατάθηκε μέχρι 30 Ιουνίου 2004 η προθεσμία αναπροσαρμογής του κατώτατου ορίου κεφαλαίου των ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, που υφίστανται κατά την 1 Ιανουαρίου 2002, σε 60.000 ευρώ και 18.000 ευρώ, αντίστοιχα.
2. Επίσης, με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου του
άρθρου 28 του ν.3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α΄) ορίζεται, ότι η πιο πάνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη εξάμηνο.
3. Ήδη με την αρ. πρωτ. Κ2 - 8711/3.8.2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των παραπάνω διατάξεων, η υπόψη προθεσμία παρατάθηκε μέχρι και την 30 Σεπτεμβρίου 2004.

Αντίγραφο της απόφασης αυτής επισυνάπτεται για την πληρέστερη ενημέρωσή σας.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16