11 | 12 | 2019

Αθήνα 14/07/2004

Α.Υ.Ο. 1059310

 

Θέμα: Ανακαθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ. , Τ.Ε.Κ. Π.Ε.Κ. και Ε.Θ.Ε.Κ. σε θέματα φορολογικού ελέγχου.

 

Έχοντας υπόψη:....

κλπ.

Αποφασίζουμε


1. Ανακαθορίζουμε την καθ' ύλην αρμοδιότητα μεταξύ του Εθνικού Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΘ.Ε.Κ.), των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.), των Τοπικών Ελεγκτικών Κέντρων (Τ.Ε.Κ.) και των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), ως προς τη διενέργεια του οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου των υποθέσεων επιτηδευματιών και φορολογουμένων γενικά, με βάση το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων ή αμοιβών τους κατά τη διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός του έτους 2003, ως ακολούθως:

 

Ελεγκτική αρχή

Ύψος Ακαθάριστων Εσόδων η Αμοιβών Διαχειριστικής Περιόδου που έκλεισε εντός του έτους 2003.

 Από ευρω        έως ευρω

α) ΕΘ.Ε.Κ.

8.804.108 

και άνω
β) Π.Ε.Κ.1.027.146         8.804.107
γ) Δ.Ο.Υ.έως  1.027.145 (πλην κοινοπραξιών κατασκευής τεχνικών έργων)

 

Ειδικότερα στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Β1 τάξης για τη διενέργεια οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου, περιέρχονται, από τις υποθέσεις της αρμοδιότητας τους, οι υποθέσεις επιτηδευματιών και φορολογουμένων που δεν τηρούν βιβλία ή που τηρούν βιβλία της Α' καθώς και της Β' κατηγορίας Κ.Β.Σ. με ακαθάριστα έσοδα ή αμοιβές μέχρι 100.000 ευρώ κατά τη χρήση 2003 ή γενικά σε οποιαδήποτε ανέλεγκτη χρήση. Οι λοιπές υποθέσεις με ύψος ακαθαρίστων εσόδων ή αμοιβών από 100.001 έως 1.027.145 ευρώ, περιέρχονται στην αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Α' τάξης όπως αυτές καθορίζονται στις αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 21 της παρούσας.
Στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Τ.Ε.Κ. υπάγεται η διενέργεια οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου των κοινοπραξιών κατασκευής τεχνικών έργων με ακαθάριστα έσοδα στη χρήση 2003 μέχρι 1.027.145 ευρώ.
Προκειμένου περί μικτών επιχειρήσεων εμπορίας ή παραγωγής και παροχής υπηρεσιών ή ελευθερίων επαγγελμάτων του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 τα ακαθάριστα έσοδα ή αμοιβές κατά τη χρήση που έκλεισε μέσα στο έτος 2003 προσδιορίζονται με.βάση το άθροισμα των ακαθαρίστων εσόδων ή αμοιβών όλων των κλάδων.

2. Στα ίδια Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΘ.Ε.Κ., Π.Ε.Κ., Τ.Ε.Κ.) της παρ. 1 υπάγεται και η αρμοδιότητα για τη διενέργεια οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου όλων των ανέλεγκτων υποθέσεων των ίδιων επιτηδευματιών και φορολογουμένων γενικά, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 και οι οποίες αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν μέχρι και 31/12/2002, καθώς και οι υποθέσεις των ίδιων επιτηδευματιών και φορολογουμένων γενικά που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που κλείνουν, εντός των ετών 2004 και 2005.
Αντίθετα, η διενέργεια του οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων χρήσεων του προηγουμένου εδαφίου, των υποθέσεων που ανήκουν από πλευράς ορίων ακαθαρίστων εσόδων ή αμοιβών στην ελεγκτική αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ., πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., όπως η ελεγκτική αρμοδιότητα προσδιορίζεται από τους Κώδικες Φορολογίας Εισοδήματος, Φ.Π.Α. και Βιβλίων και Στοιχείων.

3 Η ελεγκτική αρμοδιότητα των ανέλεγκτων υποθέσεων επιτηδευματιών και φορολογουμένων γενικά που θα κλείσουν την πρώτη διαχειριστική τους περίοδο εντός των ετών 2004 και 2005 κρίνεται με βάση το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων της πρώτης διαχειριστικής τους περιόδου και σύμφωνα με τα όρια της παραγράφου 1 της παρούσας.
Επί υπερδωδεκάμηνης περιόδου λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα της δωδεκάμηνης περιόδου.

4. Στο ΕΘ.Ε.Κ. υπάγεται η αρμοδιότητα διενέργειας οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου των υποθέσεων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων που υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιημένους λογαριασμούς (ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του ν. 2190/20, ανεξάρτητα από τη διαχειριστική περίοδο που αφορούν και το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων τους.

5. Στο ΕΘ.Ε.Κ. και τα Π.Ε.Κ., κατά περίπτωση, υπάγεται ακόμα η αρμοδιότητα οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου των υποθέσεων των επιχειρήσεων που αφορούν ανέλεγκτες χρήσεις πριν από οποιασδήποτε μορφής μετασχηματισμό που έγινε μέχρι το έτος 2003 ή γίνεται τα έτη 2004 και 2005, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων τους και την κατά τόπον αρμόδια Δ.Ο.Υ., για τη φορολογία του εισοδήματος τους, εφόσον η επιχείρηση ή οι επιχειρήσεις που προήλθαν από το μετασχηματισμό υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΘ.Ε.Κ. - Π.Ε.Κ.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους. Εφόσον όμως οι επιχειρήσεις που προήλθαν από οποιασδήποτε μορφής μετασχηματισμό υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ., τότε ο μεν οριστικός (τακτικός) έλεγχος της μετασχηματισθείσας θα διενεργηθεί από τις Δ.Ο.Υ., ο δε έλεγχος οριστικός (τακτικός) των πριν τον μετασχηματισμό επιχειρήσεων θα διενεργηθεί από τις κατά περίπτωση αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΘ.Ε.Κ. , Π.Ε.Κ., Δ.Ο.Υ.).

6. Αρμόδιο Ελεγκτικό Κέντρο (ΕΘ.Ε.Κ. - Π.Ε.Κ.) για διενέργεια του οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου, προκειμένου περί ατομικών επιχειρήσεων συζύγων με εισοδήματα από Δ-Ε-Ζ κατηγορίες (πηγές) ή ατομική επιχείρηση του ενός συζύγου και λοιπών εισοδημάτων και των δύο ή ενός εξ αυτών, είναι εκείνο στο οποίο υπάγεται η Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, με κριτήριο υπαγωγής στο Ελεγκτικό αυτό Κέντρο, τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα της χρήσεως 2003, είτε της ατομικής επιχείρησης του συζύγου από εισοδήματα Δ-Ε-Ζ κατηγορίες (πηγές), είτε της ατομικής επιχείρησης της συζύγου από Δ-Ε-Ζ κατηγορίες (πηγές), κατά τις διακρίσεις της παρούσας.

7. Επίσης, η αρμοδιότητα οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου υποθέσεων φορολογίας πλοίων, καθώς και λοιπών φορολογιών που σχετίζονται με τις υποθέσεις αυτές, παραμένει στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ανεξαρτήτως ύψους ακαθαρίστων εσόδων τους. Η αρμοδιότητα οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου και όλων των εισοδημάτων των λοιπών κατηγοριών (πηγών) πέραν των υποθέσεων του προηγουμένου εδαφίου καθορίζεται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα, μη υπολογιζόμενων των ακαθαρίστων εσόδων από την εκμετάλλευση πλοίου για τον καθορισμό της ελεγκτικής αρμοδιότητας.
Ειδικότερα στο Π.Ε.Κ. Πειραιά ανήκει η αρμοδιότητα οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου των λοιπών εισοδημάτων και κατηγοριών (πηγών) των υποθέσεων φορολογικής αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Πλοίων και επιπέδου Π.Ε.Κ.

8. Στα Π.Ε.Κ. υπάγεται η αρμοδιότητα διενέργειας οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων τους, των:

α) Δευτεροβάθμιων Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κοινοπραξίες Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών),
β) Τριτοβάθμιων Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις, Κοινοπραξίες Κεντρικών Συνεταιριστικών Ενώσεων). Στις Δ.Ο.Υ. Α' τάξης υπάγεται η αρμοδιότητα διενέργειας οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου των Πρωτοβάθμιων Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιρισμών), ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων τους. Σε περίπτωση που οι Συνεταιρισμοί αυτοί ανήκουν σε Δ.Ο.Υ. Β' τάξης, αρμοδιότητα οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου έχουν οι Δ.Ο.Υ. Α' τάξης όπως αυτές καθορίζονται στις αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 21 της παρούσης.

9. Σε υποθέσεις, που για κάποιο διαχειριστικό έτος που έχει περαιωθεί, προκύψουν νέα συμπληρωματικά στοιχεία, τότε αρμόδια Υπηρεσία για τον έλεγχο των νέων αυτών συμπληρωματικών στοιχείων και την έκδοση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του ν. 2238/1994, συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου, είναι η υπηρεσία που πραγματοποίησε τον αρχικό έλεγχο και περαίωσε το συγκεκριμένο διαχειριστικό έτος και σε περίπτωση κατάργησης αυτής, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας για το εν λόγω διαχειριστικό έτος.
Κατ' εξαίρεση τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΘ.Ε.Κ. - Π.Ε.Κ.) δύνανται να εκδίδουν και να κοινοποιούν και συμπληρωματικό φύλλο ελέγχου - πράξη, σύμφωνα με τις οικείες, κατά περίπτωση, διατάξεις σε υποθέσεις που ελέγχθηκαν από άλλη φορολογική αρχή, εφόσον τα νέα στοιχεία περιέρχονται σε γνώση αυτών κατά το χρόνο διεξαγωγής του οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων του ίδιου υπόχρεου που υπάγονται στην αρμοδιότητα τους.

10. Ομοίως, επί υποθέσεων για τις οποίες ύστερα από τακτικό φορολογικό έλεγχο έχουν εκδοθεί μερικά φύλλα ελέγχου - πράξεις, η συνέχιση του ελέγχου για τον προσδιορισμό της υπόλοιπης φορολογητέας ύλης και η έκδοση και κοινοποίηση οριστικών (συμπληρωματικών) φύλλων ελέγχου — πράξεων των υποθέσεων αυτών γίνεται από την ελεγκτική αρχή που είχε την ελεγκτική αρμοδιότητα κατά την έναρξη του αρχικού ελέγχου και η οποία εξέδωσε τα μερικά φύλλα ελέγχου — πράξεις και σε περίπτωση κατάργησης της υπηρεσίας αυτής, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας για τις συγκεκριμένες χρήσεις.
Εξαιρετικά, σε περιπτώσεις που η ελεγκτική αρμοδιότητα των ανέλεγκτων χρήσεων των παραπάνω υποθέσεων υπάγεται σε ανώτερη ελεγκτική αρχή, τότε δύναται η ανώτερη αυτή ελεγκτική αρχή να συνεχίσει τον έλεγχο και να εκδώσει και κοινοποιήσει οριστικά (συμπληρωματικά) φύλλα ελέγχου - πράξεις των υποθέσεων αυτών.

11. Τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΘ.Ε.Κ. - Π.Ε.Κ. - Τ.Ε.Κ.) είναι αρμόδια και για τον έλεγχο των υποθέσεων φορολογίας Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ) καθώς και των υποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 όπως ισχύει, εφόσον οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών των υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης ΦΜΑΠ ή των δικαιούχων του κέρδους ή της ωφέλειας υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα των ελεγκτικών κέντρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους. Στις περιπτώσεις των υποθέσεων των παρ. 1 .και 2 του άρθρου 13 του ν. 2238/94, η αρμόδια για τον έλεγχο των υποθέσεων του δικαιούχου του κέρδους ή της ωφέλειας ελεγκτική αρχή (ΕΘ.Ε.Κ., Π.Ε.Κ., Τ.Ε.Κ., Δ.Ο.Υ.), εφόσον το κέρδος ή η ωφέλεια προκύπτει από επιχείρηση που υπάγεται στην ελεγκτική αρμοδιότητα άλλης αρχής, αιτείται από την αρχή αυτή τη διενέργεια του ελέγχου και την σύνταξη σχετικής έκθεσης ελέγχου που αποστέλλεται στην αιτούσα αρχή για την έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων.

12. Οι Δ.Ο.Υ. έχουν την αρμοδιότητα του ελέγχου των παραγωγικών επενδύσεων των επιχειρήσεων που ανήκουν στην χωρική τους αρμοδιότητα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα για το θέμα αυτό στους σχετικούς νόμους.
Αν όμως συμπίπτει να διενεργείται στις επιχειρήσεις αυτές έλεγχος από το ΕΘ.Ε.Κ. ή τα Π.Ε.Κ., τότε τα Ελεγκτικά αυτά Κέντρα υποχρεούνται να διενεργήσουν ταυτόχρονα και τον έλεγχο των παραγωγικών επενδύσεων.

13. Στις περιπτώσεις αλλαγής έδρας των επιτηδευματιών και φορολογουμένων γενικά, μετά το κλείσιμο της διαχειριστικής περιόδου που έληξε εντός του έτους 2003, ο οριστικός (τακτικός) έλεγχος των υποθέσεων τους εξακολουθεί ν' ανήκει στην αρμοδιότητα του ελεγκτικού κέντρου που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, κατά το χρόνο κλεισίματος της διαχειριστικής περιόδου 2003.

14. Αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία (ΕΘ.Ε.Κ., Π.Ε.Κ., Τ.Ε.Κ., Δ.Ο.Υ.) για τον οριστικό (τακτικό) φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων υποθέσεων των επιτηδευματιών και φορολογουμένων γενικά που διέκοψαν τη δραστηριότητα τους μέσα στο έτος 2003 ή και τα προηγούμενα μέχρι και το έτος 1998 ή που κατά τα ίδια έτη τέθηκαν υπό εκκαθάριση ή σε αδράνεια ή πτώχευσαν ή ανέστειλαν τη δραστηριότητα τους για οποιοδήποτε λόγο, είναι εκείνη που αντιστοιχεί στην ανέλεγκτη χρήση με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα, σύμφωνα με τα όρια της παραγράφου 1 της παρούσας. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις παραγράφους 4, 5, 7 και 8 της παρούσας.

15. Εξαιρετικά, στην αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Α' τάξης, σύμφωνα και με την 1057037/1181/Α0006/ΠΟΛ.1150/12-5-1998 Α.Υ.Ο., περιέρχεται ο έλεγχος των περιουσιακών στοιχείων (μετοχών, ομολογιών κτλ. που αναφέρονται στο άρθρο 12 του ν. 2961/22-11-2001 ΦΕΚ Α'-266, καθώς και των εταιρικών μεριδίων επιχειρήσεων με βιβλία Γ' κατηγορίας Κ.Β.Σ. ή ολόκληρης ατομικής επιχείρησης με βιβλία Γ' κατηγορίας Κ.Β.Σ.), για τον οποίο (έλεγχο) απαιτούνται ειδικές ελεγκτικές γνώσεις (έλεγχος επιχειρήσεων με βιβλία Γ' κατηγορίας Κ.Β.Σ. - εμπορικός έλεγχος) και τα περιουσιακά στοιχεία δηλώνονται στις δηλώσεις φόρου κληρονομιάς που, λόγω χωρικής αρμοδιότητας, υπεβλήθηκαν σε Δ.Ο.Υ. Β' τάξης.

16. Οι υποθέσεις των επιτηδευματιών και φορολογουμένων γενικά, οι οποίες ελέγχθηκαν με βάση την απόφαση μας 1061203/1148/20-5-1998 ΠΟΛ.1144 (ΦΕΚ 526Β/29-5-1998) και για τις οποίες δεν επήλθε διοικητική επίλυση των διαφορών, ελέγχονται, από την ελεγκτική αρχή που είναι αρμόδια σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων.


17. Οι λοιπές αρμοδιότητες των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΘ.Ε.Κ. - Π.Ε.Κ. - Τ.Ε.Κ.) ως προς τη διενέργεια προληπτικού και προσωρινού φορολογικού ελέγχου, καθώς και επανελέγχου, παραμένουν, όπως αυτές έχουν οριστεί από τις διατάξεις των παραγράφων 2, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 2343/1995, όπως ισχύουν μετά τη συμπλήρωση και τροποποίηση τους με τις διατάξεις των παραγράφων 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 20 του ν. 2753/1999 και τις διατάξεις των παραγράφων 13 και 14 του άρθρου 8 του ν. 2873/2000, καθώς και από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2771/1999 και των π.δ/των 280/1997 και 179/2000.
Τα Ελεγκτικά Κέντρα δύνανται να διενεργούν και προληπτικό καθώς και προσωρινό φορολογικό έλεγχο σε οποιαδήποτε υπόθεση της καθ’ ύλην αρμοδιότητας τους, που τους έχει ανατεθεί με την παρούσα, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις Δ.Ο.Υ., ακόμα και σε χρήσεις για τις οποίες δεν έχουν την αρμοδιότητα διενέργειας οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου, μέχρι έκδοσης νεώτερης απόφασης.

18. Τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΘ.Ε.Κ. - Π.Ε.Κ. - Τ.Ε.Κ.) καθίστανται αρμόδια σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2343/1995, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 2753/1999, για την έκδοση των φύλλων ελέγχου, των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και των λοιπών καταλογιστικών πράξεων, που αφορούν τις υποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων, καθώς και για την περαιτέρω διαδικασία επίλυσης των σχετικών φορολογικών διαφορών και βεβαίωσης των καταλογιζομένων διαφορών φόρων, πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων, τελών, εισφορών και προστίμων, με τη σύνταξη και αποστολή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των οικείων χρηματικών καταλόγων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

19. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων των προηγουμένων παραγράφων οι προϊστάμενοι των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΘ.Ε.Κ. - Π.Ε.Κ. - Τ.Ε.Κ.) εξομοιώνονται με τον προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.

20. Υποθέσεις για τις οποίες έχει αρχίσει ο έλεγχος από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες σύμφωνα με όσα ορίζονται στις 1017850/5552/ΔΕ-Β’/15-2-2001 (Β’ -223), 1049184/601/Α0006/18-5-2001 (Β’ -657), 1073344/8309/ΔΕ-Β’/26-7-2001 (Β’ - 1026), 1037823/4433/ΔΕ-Β’/23-4-2002 (Β’ -549) και 1086408/7064/ΔΕ-Β’/30-9-2003 (Β’ -1496) Α.Υ.Ο., μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας, ελέγχονται από αυτές. Ως έναρξη ελέγχου θεωρείται η θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων.

21. Εξακολουθούν να ισχύουν οι αποφάσεις μας 1057037/1181/ΠΟΛ. 1150/12-5-1998 (ΦΕΚ Β’ 486), 1089529/1366/28-7-1998 (ΦΕΚ Β’ 841) και 1052446/7121/ΠΟΛ. 1206/7-6-2000 (ΦΕΚ Β’ 755), ως προς την αρμοδιότητα ελέγχου από τις Δ.Ο.Υ. Α' τάξης των υποθέσεων των επιχειρήσεων με Γ' κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ. που υπάγονται στην κατά τόπον αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ. Β' τάξης και δεν περιέρχονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, στην αρμοδιότητα των Ελεγκτικών Κέντρων.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm