Εκτύπωση

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2004

ΥΠΟΙΚ: 1028034 /771/Α0012

 

ΘΕΜΑ: Θέματα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

 

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

 

1. Όσα είχαν γίνει δεκτά με την 1046552/947/ ΠΟΛ 1169/Α0012/30-5-2002 διαταγή μας όσον αφορά τις παραγράφους 2 και 3, ισχύουν και για τις φορολογικές δηλώσεις του οικον. έτους 2004.

2. Σχετικά με την επιστροφή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στους φορολογούμενους που υπέβαλαν την δήλωσή τους ηλεκτρονικά ισχύουν τα εξής:

α) Εάν μετά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων προκύπτει ποσό επιστροφής άνω των 3 €, τότε η επιστροφή στους δικαιούχους γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία η οποία περιγράφεται στην αριθμ. 1045647/2509/0016/16-4-03 ( ΠΟΛ. 1077 ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

β) Η ενημέρωση των φορολογουμένων για την προσκόμιση της δήλωσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., για τον έλεγχο των επιστρεφόμενων ποσών, θα γίνει με σχετική σημείωση στο εκκαθαριστικό σημείωμα που θα σταλεί από την Γ.Γ.Π.Σ.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2004)
Εμφανίσεις: 4891