Εκτύπωση

Αθήνα 30/12/2005

ΥΠΑΠΚΠ. 32317/05

 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός ποσοστού απολύσεων κατά το Α΄ εξάμηνο 2006.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


Έχοντας υπόψη: .....

κ.τ.λ.

Αποφασίζουμε


Καθορίζουμε για το Α΄ εξάμηνο έτους 2006 σε δύο τοις εκατό (2%) και μέχρι τριάντα (30) άτομα κατ΄ ανώτατο όριο το μήνα, το ποσοστό των απολύσεων προσωπικού που προβλέπεται στο εδάφιο β της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 1387/1983 , όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.2874/2000 και ισχύει σήμερα.
Απολύσεις πέραν του ορίου αυτού θεωρούνται ομαδικές.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εργατικά
Κατηγορία: Εγκύκλιοι για εργατικά θέματα
Εμφανίσεις: 3253