17 | 07 | 2019
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Ποιοι θα πληρώσουν πρόσθετο ΦΠΑ

Με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Δημ. Κουσελά καθορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ».

 

Πρόσθετα ποσά ΦΠΑ θα πρέπει να καταβάλουν οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις, που ακολουθούν φέτος τη διαδικασία της αυτοπεραίωσης, στην περίπτωση που τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδά τους είναι χαμηλότερα από αυτά που προκύπτουν με τη διαδικασία του αυτοελέγχου.

Με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Δημ. Κουσελά καθορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ».
Σύμφωνα με την απόφαση:
1. Το «Ειδικό Σημείωμα Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε τρία αντίτυπα, το ένα εκ των οποίων επιστρέφεται υπογεγραμμένο στον υποκείμενο ή στον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, ως αντίγραφο.
2.Εφόσον η διαχειριστική περίοδος έληξε μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2010, η υποβολή του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του επιτηδευματία και ολοκληρώνεται εντός 5 εργασίμων ημερών, ως εξής:
- 20 Ιουνίου 2011 προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1,2.
- 21 Ιουνίου 2011 προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 3, 4.
- 22 Ιουνίου 2011 προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 5, 6.
- 23 Ιουνίου 2011 προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7, 8.
- 24 Ιουνίου 2011 προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 9, 0.
Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, οι παραπάνω προθεσμίες μετακυλίονται ανάλογα.

1. Εφόσον η διαχειριστική περίοδος έληξε ή λήγει εντός του 2011, η υποβολή του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» πραγματοποιείται με την τελευταία κατά περίπτωση δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ή Εκκαθαριστικής Δήλωσης Φ.Π.Α.

2. Σημειώνεται ότι «Ειδικό Σημείωμα Αυτοελέγχου Φ.Π.Α» που υποβάλλεται εκπρόθεσμα δεν γίνεται αποδεκτό και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, ενώ τροποποιητικό «Ειδικό Σημείωμα Αυτοελέγχου Φ.Π.Α» γίνεται αποδεκτό εφόσον υποβάλλεται εντός των παραπάνω προθεσμιών.
3. Ο οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται εφάπαξ εφόσον είναι μικρότερος ή ίσος των 300 ευρώ. Εάν είναι μεγαλύτερος, δύναται να καταβληθεί μέχρι και σε 6 μηνιαίες δόσεις, αλλά το ποσό της κάθε δόσης, εκτός της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 300 ευρώ.
4. Η πρώτη δόση του φόρου καταβάλλεται ταυτόχρονα με την υποβολή του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» και οι επόμενες καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα για τις Δημόσιες Υπηρεσίες, των μηνών που ακολουθούν.
Σχετικά άρθρα