27 | 05 | 2020
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Photobucket25 έξυπνες οδηγίες για τη φορολογική σας δήλωση
Απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις που υποβάλλονται στις υπηρεσίες. Σε ποια σημεία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή

Σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες αποτελεί για χιλιάδες φορολογουμένους η συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης. Το ετήσιο ραντεβού με την Εφορία μοιάζει με «γρίφο». Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο Ε9, στο οποίο γίνονται πάρα πολλά λάθη, γεγονός που επηρεάζει και τον υπολογισμό του ΕΤΑΚ. Οι σύζυγοι υποβάλλουν κοινό έντυπο Ε9; Οι άτυπες δωρεές καλύπτουν τα τεκμήρια; Ανήλικο που έχει ακίνητο θα υποβάλει το Ε9; Σε ποιο εισόδημα επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος;

Αυτές είναι μερικές από τις απορίες - ερωτήσεις που υποβάλλουν τις ημέρες αυτές οι φορολογούμενοι στις Εφορίες και στο υπουργείο Οικονομικών.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων συγκέντρωσε και κατέγραψε τις συνηθέστερες ερωτήσεις των φορολογουμένων και δίνει απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα:

1 Σε ποιον κωδικό θα καταχωριστεί η σύνταξη πολύτεκνης μητέρας;
Στα ποσά που απαλλάσσονται από τον φόρο, στους κωδ. 659-660.

2 Οι δαπάνες προμήθειας φαρμάκων αναγνωρίζονται ως έξοδα;
Μόνο τα φάρμακα που χορηγήθηκαν κατά τη νοσηλεία σε νοσοκομεία ή κλινικές, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα έξοδα νοσηλείας.

3 Πώς πρέπει να δηλωθούν οι αναδρομικές αποδοχές, οι οποίες εισπράχθηκαν μέσα στο 2008;
Με συμπληρωματικές δηλώσεις στο έτος που ανάγονται.

4 Ποιες τιμές ζώνης λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου τεκμαρτού μισθώματος για ιδιοκατοικούμενη ή μισθούμενη κύρια κατοικία πάνω από 200 τ.μ. και δευτερεύουσες κατοικίες πάνω από 150 τ.μ.;
Η τιμή ζώνης που ισχύει την 1η Ιανουαρίου της φορολογούμενης περιόδου, δηλαδή του 2008.

5 Ισχύουν οι άτυπες δωρεές για την κάλυψη τεκμηρίων;
Μόνο οι δωρεές χρηματικών ποσών για τις οποίες η φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.

6 Πώς μπορεί ο αγρότης, του οποίου το εισόδημα προσδιορίζεται με το αντικειμενικό σύστημα, να αποδείξει την ύπαρξη κεφαλαίου προηγουμένων χρόνων για τη δικαιολόγηση τεκμηρίου;
Με βάση τα καθαρά κέρδη που έχει αναγράψει στις δηλώσεις του.

7 Ποια είναι η αρμόδια ΔΟΥ για την κατάθεση ιδιωτικών συμφωνητικών μισθώσεως ακινήτων;
Οποιαδήποτε ΔΟΥ.

8 Ποιες είναι οι προθεσμίες κατάθεσης των ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης ακινήτων;
Μέσα σε 30 ημέρες από τη σύνταξή τους.

9 Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την αναγνώριση ως προστατευόμενων μελών των άγαμων τέκνων μέχρι 20 ετών που δεν σπουδάζουν και των άγαμων μέχρι 27 ετών που σπουδάζουν, εφόσον είναι γραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ;
Απαιτείται, εκτός από τη βεβαίωση της σχολής εάν το τέκνο σπουδάζει, και βεβαίωση του ΟΑΕΔ, υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του ότι μέσα στο έτος 2008 ήταν εγγεγραμμένο στα μητρώα ανέργων του.

10 Πώς υπολογίζεται η προκαταβολή φόρου επόμενου οικονομικού έτους σε φορολογουμένους με εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και εισοδήματα από λοιπές πηγές;
Ως προκαταβολή υπολογίζεται το 55% του φόρου που αναλογεί στο συνολικό (πραγματικό ή τεκμαρτό) εισόδημα του έτους. Αν υπάρχουν εισοδήματα για τα οποία ο φόρος παρακρατήθηκε στην πηγή, ο φόρος αυτός θα εκπεσθεί από τον φόρο που πρέπει να βεβαιωθεί ως προκαταβολή.
Δηλαδή, προκαταβολή = (κύριος φόρος + συμπληρωματικός) Χ 55%, μείον παρακρατούμενος φόρος ή προκαταβλητέος φόρος ελεύθερων επαγγελματιών.

11 Πώς υποβάλλεται η φορολογική δήλωση σε περίπτωση θανάτου ενός των συζύγων;
Υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις. Δηλαδή, μία στο όνομα του αποβιώσαντος, η οποία υποβάλλεται από τους κληρονόμους αυτού, και μία στο όνομα του άλλου συζύγου.

12 Σε ποιο εισόδημα επιβάλλεται συμπληρωτικός φόρος;
Στο ακαθάριστο ποσό από ακίνητα, εκτός από το απαλλασσόμενο εισόδημα από ιδιοκατοίκηση, με συντελεστή 1,5%. Για κατοικίες που έχουν επιφάνεια πάνω από 300 τ.μ. η καθεμία, ο συντελεστής γίνεται 3%.

ΕΝΤΥΠΟ Ε9
Δήλωση στοιχείων ακινήτων καλούνται να υποβάλουν όσοι απέκτησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα το 2008
Τη δήλωση στοιχείων ακινήτων, το γνωστό έντυπο Ε9, θα κληθούν να συμπληρώσουν φέτος οι φορολογούμενοι που το 2008 απέκτησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα ή μεταβλήθηκε η οικογενειακή τους κατάσταση.
Οι αλλαγές στα στοιχεία των ακινήτων ή στα εμπράγματα δικαιώματα που θα δηλώσουν φέτος οι φορολογούμενοι θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων του 2009.
Σημειώνεται ότι στο ΕΤΑΚ υπάγονται μόνο τα εντός σχεδίου ακίνητα (κατοικίες, οικόπεδα, επαγγελματική στέγη, αποθήκες, πάρκινγκ).
Αφορολόγητο όριο ισχύει μόνο για τις κατοικίες και ορίστηκε στα 100.000 ευρώ για τον άγαμο, 200.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις οικογένειες με 1 ή 2 παιδιά, και 230.000 ευρώ για τις οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά.
Οι φορολογούμενοι κατά τη συμπλήρωση του εντύπου Ε9 θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς λάθη και παραλείψεις μπορεί να ανεβάσουν τον «λογαριασμό» του φόρου ακινήτων.

Το Ε9 υποβάλλεται μαζί με τη φορολογική δήλωση.

1 Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2009;
Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων για το έτος 2009 είναι:

* Ολα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και αποκτήθηκαν εντός του έτους 2008.
* Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που την 1η Ιανουαρίου 2009 έχουν οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά τους, τα οποία έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε9 προηγουμένων ετών.
* Ο υπόχρεος που στις δηλώσεις Ε9 προηγουμένων ετών συμπεριέλαβε σύζυγο ή λοιπά προστατευόμενα μέλη, εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές στην οικογενειακή του κατάσταση, όπως έχει απεικονιστεί στις δηλώσεις Ε9 προηγουμένων ετών (2005, 2006, 2007 και 2008), ανεξάρτητα από το αν έχει μεταβληθεί η κατάσταση των ακινήτων.
* Το προστατευόμενο μέλος που, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, υποχρεούται σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος, εφόσον έχει επέλθει μεταβολή στην περιουσιακή του κατάσταση εντός του 2008.

2 Πότε υποβάλλεται η δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2009;
Η δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2009 υποβάλλεται τις ίδιες ημερομηνίες με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

3 Οι σύζυγοι υποβάλλουν κοινό έντυπο Ε9;
Ναι. Οι σύζυγοι υποβάλλουν υποχρεωτικά κοινό έντυπο Ε9.

4 Σε περίπτωση γάμου εντός του 2008 υποχρεούνται οι σύζυγοι να υποβάλουν κοινό Ε9;
Σε περίπτωση γάμου εντός του 2008 υποχρεούται ο υπόχρεος-σύζυγος να υποβάλει Ε9 έτους 2009, εφόσον η σύζυγος έχει εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα τα οποία έχουν καταχωριστεί στις δηλώσεις Ε9 προηγουμένων ετών.

5 Τι ενέργειες πρέπει να γίνουν για υπόχρεο σε δήλωση Ε9 που απεβίωσε εντός του 2008;
Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου μέχρι 31-12-2008 υποχρεούνται οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος να υποβάλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2009, συμπληρώνοντας στην πρώτη σελίδα του εντύπου τα στοιχεία του θανόντος, σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη «διαγραφή λόγω θανάτου», καθώς και τα στοιχεία των λοιπών μελών όπως είχαν δηλωθεί στις δηλώσεις προηγουμένων ετών του αποβιώσαντος, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «σχέση με τον υπόχρεο» και «μεταβολή σχέσης - διαγραφή - άλλη αιτία».
Στο εσωτερικό του εντύπου δεν θα αναγραφεί κανένα ακίνητο. Υπόχρεοι να δηλώσουν τα ακίνητα αυτά στη δήλωση στοιχείων ακινήτων είναι οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι κατά το ποσοστό τους, εφόσον δεν έχει δημοσιευτεί διαθήκη μέχρι τις 31-12-2008, ή από τους εκ διαθήκης κληρονόμους κατά το ποσοστό τους, εφόσον έχει δημοσιευτεί διαθήκη μέχρι τις 31-12-2008.

6 Σε περίπτωση διακοπής σχέσης των συζύγων εντός του έτους 2008, ποιος υποχρεούται να υποβάλει Ε9;
Σε αυτή την περίπτωση ο υπόχρεος-σύζυγος που τα προηγούμενα έτη είχε αναγράψει τα ακίνητα της συζύγου του στο κοινό έντυπο Ε9 υποχρεούται να υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2009 και να αναγράφει στην πρώτη σελίδα του εντύπου τη σύζυγο, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «σχέση με τον υπόχρεο -σύζυγος» και «μεταβολή σχέσης - διαγραφή - άλλη αιτία». Στο εσωτερικό του εντύπου δεν θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων της συζύγου. Η σύζυγος δεν θα υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2009, εφόσον δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων της.

7 Ανήλικο που, σύμφωνα με τις διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος επ ονόματί του και έχει ακίνητα πώς θα υποβάλει το Ε9;
Η δήλωση στοιχείων ακινήτων σε αυτή την περίπτωση θα υποβληθεί στο όνομα του ανηλίκου και όχι με αυτή των γονέων του.

8 Ακίνητο που μεταβιβάστηκε μέσα στο έτος 2008 και είχε αναγραφεί στις δηλώσεις Ε9 των προηγουμένων ετών πώς θα διαγραφεί;
Στην περίπτωση αυτή θα υποβληθεί από τον υπόχρεο δήλωση Ε9 έτους 2009 και στην πρώτη σελίδα του εντύπου, στην ένδειξη «δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 ετών 2005, 2006, 2007 και 2008», θα σημειωθεί «Χ» στο τετραγωνίδιο ΝΑΙ ή ΟΧΙ κατά περίπτωση, για κάθε έτος ξεχωριστά.
Στο εσωτερικό της δήλωσης θα αναγραφούν όλα τα στοιχεία του ακινήτου που μεταβιβάστηκε και στη στήλη «κωδ. μεταβολή» (24 του πίνακα 1 και 22 του πίνακα 2) θα γραφτεί ο κωδ. αριθμός 3 (διαγραφή ακινήτου). Ως αύξων αριθμός, θα αναγραφεί εκείνος της δήλωσης Ε9 με τον οποίο δηλώθηκε το ακίνητο για πρώτη φορά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που έχει αποσταλεί το εκκαθαριστικό σημείωμα Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ) έτους 2008 θα αναγραφεί υποχρεωτικά ο αριθμός ΑΤΑΚ που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα και όχι ο αύξων αριθμός ακινήτου.

9 Πώς γίνεται η μεταβολή ακινήτου που έχει ήδη δηλωθεί στο έντυπο Ε9 προηγουμένων ετών;
Στην περίπτωση αυτή θα υποβληθεί από τον υπόχρεο δήλωση Ε9 έτους 2009 και στην πρώτη σελίδα του εντύπου, στην ένδειξη «δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 ετών 2005, 2006, 2007 και 2008», θα σημειωθεί «Χ» στο τετραγωνίδιο ΝΑΙ ή ΟΧΙ κατά περίπτωση, για κάθε έτος ξεχωριστά.
Στο εσωτερικό του εντύπου αναγράφονται όλα τα στοιχεία του ακινήτου που μεταβάλλεται στην κατάσταση που είναι την 1η Ιανουαρίου 2009 και στη στήλη «κωδ. μεταβολή» (24 του πίνακα 1 και 22 του πίνακα 2) θα γραφτεί ο κωδ. αριθμός 2 (μεταβολή στοιχείων ακινήτου που έχει ήδη δηλωθεί). Ως αύξων αριθμός της αναγραφής των στοιχείων του ακινήτου που μεταβάλλεται θα αναγραφεί εκείνος της δήλωσης Ε9 με τον οποίο δηλώθηκε το ακίνητο για πρώτη φορά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που έχει αποσταλεί το εκκαθαριστικό σημείωμα Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ) έτους 2008 θα αναγραφεί υποχρεωτικά ο αριθμός ΑΤΑΚ που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα και όχι ο αύξων αριθμός ακινήτου.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
10 Πώς δηλώνεται ακίνητο που αποκτήθηκε εντός του έτους 2008;
Στην περίπτωση αυτή θα υποβληθεί από τον υπόχρεο δήλωση Ε9 έτους 2009 και στην πρώτη σελίδα του εντύπου, στην ένδειξη «δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 ετών 2005, 2006, 2007 και 2008», θα σημειωθεί «Χ» στο τετραγωνίδιο ΝΑΙ ή ΟΧΙ κατά περίπτωση, για κάθε έτος ξεχωριστά. Στη στήλη «κωδ. μεταβολή» του εσωτερικού του εντύπου (24 του πίνακα 1 και 22 του πίνακα 2) θα γραφτεί ο κωδ. αριθμός 1 (δήλωση νέου ακινήτου).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ως αύξων αριθμός του νέου ακινήτου, στο εσωτερικό του εντύπου, θα αναγραφεί ο επόμενος αριθμός που ακολουθεί τον τελευταίο αύξοντα αριθμό της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης Ε9 προηγουμένων ετών.

11 Με το Ε9 υποβάλλονται και οι τίτλοι κυριότητας;
Οχι. Υποχρεούται, όμως, ο υπόχρεος στις σημειώσεις φορολογουμένου να αναγράψει τον αριθμό παραστατικού και την ημερομηνία αυτού που αποδεικνύει τη μεταβολή (π.χ. συμβόλαιο, άδεια οικοδομής κ.λπ.).

12 Ποια ακίνητα γράφονται στον πίνακα 1 και ποια στον πίνακα 2 του εντύπου Ε9;
Στον πίνακα 1 γράφονται όλα τα κτίσματα που βρίσκονται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν είναι εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.
Επίσης, στον ίδιο πίνακα γράφονται τα στοιχεία των εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού οικοπέδων, είτε έχουν κτίσματα είτε όχι.
Στον πίνακα 2 αναγράφονται όλα τα γήπεδα-εκτάσεις, που είναι εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.

13 Ακίνητο που αποκτήθηκε μέσα στο έτος 2008 και μεταβιβάστηκε το ίδιο έτος υποχρεούται ο υπόχρεος να το αναγράψει στο Ε9 έτους 2009;
Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η αναγραφή του συγκεκριμένου ακινήτου στη δήλωση στοιχείων ακινήτων.

«E» 16/3/09

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm