Εκτύπωση

Αθήνα 19/01/2022
Αρ. πρωτ.:

Α. 1003

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ. 1133/06-10-2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β΄ 2149).

 

Ο πίνακας της αναθεωρημένης έκδοσης «Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 2008» της υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ.1133/06-10-2008 (Β΄ 2149) απόφασης, τροποποιείται ως κάτωθι:

Άρθρο 1
Προσθήκη νέων Κ.Α.Δ.

 

Προστίθενται οι ακόλουθοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.):

Κ.Α.Δ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

70.22.11.06

Υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου στον ιδιωτικό τομέα

86.90.19.15

Υπηρεσίες καταπολέμησης φθειρών

93.19.13.07

Υπηρεσίες εκμετάλλευσης ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών

93.29.19.10

Υπηρεσίες διαδραστικής ψυχαγωγικής δραστηριότητας «δωμάτια απόδρασης» (escape rooms)

 

 

 

 

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 237