Εκτύπωση

Αθήνα 23/07/2020
Αρ. πρωτ.:

Α. 1165

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εισαγωγής ή παραλαβής βιομηχανοποιημένων καπνών με επικολλημένες ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής αξίας που διατίθενται με απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις και επιστροφής ενσήμων ταινιών μηδενικής αξίας προς καταστροφή.

 

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής


Σκοπός της παρούσας είναι η παράταση του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται για την εισαγωγή ή παραλαβή των βιομηχανοποιημένων καπνών που διατίθενται σε καταναλωτές στην ελληνική επικράτεια με απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις, στα οποία έχουν επικολληθεί ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής αξίας, όπως και για την επιστροφή των ενσήμων ταινιών μηδενικής αξίας που δεν έχουν επικολληθεί, καθόσον έχουν υποστεί βλάβη ή φθορά κατά την επικόλλησή τους ή καθίσταται αδύνατη η επικόλλησή τους από άλλη αιτία στα προϊόντα για τα οποία προορίζονται ή είναι κακέκτυπες και προορίζονται για καταστροφή.
 

 

Άρθρο 2
Παράταση χρονικού διαστήματος για την εισαγωγή ή παραλαβή των βιομηχανοποιημένων καπνών με επικολλημένες τις ένσημες ταινίες μηδενικής αξίας και την επιστροφή των ενσήμων ταινιών μηδενικής αξίας προς καταστροφή


Η εισαγωγή ή παραλαβή των βιομηχανοποιημένων καπνών που διατίθενται με απαλλαγή από φορολογικές επιβαρύνσεις σε καταναλωτές στην ελληνική επικράτεια, στα οποία έχουν επικολληθεί ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής αξίας, καθώς και η επιστροφή προς καταστροφή των εν λόγω ενσήμων ταινιών, οι οποίες έχουν χορηγηθεί βάσει Αιτήσεων Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών (Α.Δ.Ε.Τ.) που έγιναν αποδεκτές από την αρμόδια τελωνειακή αρχή κατά το χρονικό διάστημα από 1.8.2019 έως και 30.06.2020, κατά παρέκκλιση των προθεσμιών των παρ. 4 και 5 του άρθρου 8 της υπ΄ αρ. Α.1001/24.12.2019 (Β΄102/2020) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, δύναται να πραγματοποιηθεί μέχρι την 30.06.2021, έπειτα από αίτηση του δικαιούμενου προσώπου στην αρμόδια τελωνειακή αρχή.

 

 

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 803