Εκτύπωση

Αθήνα 22/06/2020
Αρ. πρωτ.:

Α. 1128

ΘΕΜΑ: Προσθήκη νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας.

 

Στον πίνακα της αναθεωρημένης έκδοσης «Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ.) 2008» της 1100330/1954/ΔΜ/ ΠΟΛ. 1133/06.10.2008 (Β΄ 2149) Α.Υ.Ο.Ο., προστίθενται νέοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας ως κάτωθι:

Κ.Α.Δ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

52.21.26

Υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης

52.21.26.01

Υπηρεσίες Επαναφόρτισης Συσσωρευτών Ηλεκτρικών Οχημάτων

52.21.26.02

Υπηρεσίες διαχείρισης και εκμετάλλευσης Υποδομών Επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

52.21.26.03

Υπηρεσίες διεκπεραίωσης συναλλαγών και διαλειτουργικότητας Υποδομών Επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 846