Εκτύπωση

Αθήνα 22/06/2020
Αρ. πρωτ.:

Α. 1143

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από τον ΦΠΑ της δωρεάν παράδοσης αγαθών και της δωρεάν παροχής υπηρεσιών από υποκειμένους στον ΦΠΑ για την κάλυψη της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

Δεν θεωρούνται ως παραδόσεις αγαθών και ως παροχές υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας και ως εκ τούτου απαλλάσσονται του ΦΠΑ της αυτοπαράδοσης αγαθών και της ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών, αντίστοιχα, οι άνευ ανταλλάγματος παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από υποκειμένους στον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης δδ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 και της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Κώδικα ΦΠΑ, για την κάλυψη αναγκών που έχουν προκύψει για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Οι όροι και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της απαλλαγής από τον ΦΠΑ καθορίζονται ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Ορισμοί


Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσης, νοούνται ως:

α. «Δωρητές», επιχειρήσεις υποκείμενες στον ΦΠΑ που προβαίνουν σε παραδόσεις αγαθών ή/και παροχές υπηρεσιών άνευ ανταλλάγματος για την κάλυψη αναγκών που έχουν προκύψει λόγω κορωνοϊού.
β. «Αποδέκτες», οι υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα, οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ., όπως ορίζονται στο άρθρο 14 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143), που λαμβάνουν τα αγαθά ή/και τις υπηρεσίες άνευ ανταλλάγματος για την κάλυψη αναγκών που έχουν προκύψει λόγω κορωνοϊού.
 

 

 

 

Άρθρο 2
Όροι και διαδικασία εφαρμογής της απαλλαγής


1. Η άνευ ανταλλάγματος παράδοση αγαθών ή/και παροχή υπηρεσιών πραγματοποιείται στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάν παράδοσης αγαθών ή/και παροχής υπηρεσιών που συνάπτεται μεταξύ δωρητή και αποδέκτη πριν την έναρξη παράδοσης των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών.
2. Η ανωτέρω σύμβαση περιλαμβάνει τουλάχιστον την περιγραφή του είδους των αγαθών ή/και υπηρεσιών που παρέχονται άνευ ανταλλάγματος, την ποσότητα των αγαθών που παραδίδονται, την εκτιμώμενη αξία των αγαθών ή/και των υπηρεσιών, τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης των αγαθών ή/και παροχής των υπηρεσιών, την ημερομηνία πραγματοποίησης της παράδοσης ή/ και παροχής ή το χρονικό διάστημα που καλύπτει η παράδοση (συνεχείς παραδόσεις) ή η παροχή, τα πλήρη στοιχεία του δωρητή και του αποδέκτη, όπως επωνυμία ή ονοματεπώνυμο, ταχ. διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, και την ημερομηνία υπογραφής.
3. Η σύμβαση της δωρεάν παράδοσης αγαθών ή/και παροχής υπηρεσιών συντάσσεται εις διπλούν και υπογράφεται και στα δύο αντίτυπα από τον δωρητή και τον αποδέκτη. Το ένα αντίτυπο διατηρεί ο δωρητής και το άλλο ο αποδέκτης.
4. Ο δωρητής προσκομίζει ή αποστέλλει αντίγραφο της υπογραφείσας σύμβασης αμελλητί σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται για τον ΦΠΑ.
5. Οι δωρητές και οι αποδέκτες των αγαθών και των υπηρεσιών οφείλουν να διαφυλάττουν το αντίτυπο της σύμβασης δωρεάν παροχής υπηρεσιών για όσο χρόνο προβλέπεται η διαφύλαξη λογιστικών αρχείων από την κείμενη νομοθεσία.
 

 

 

Άρθρο 3
Μεταβατικές διατάξεις - Έναρξη ισχύος


1. Στις διατάξεις της παρούσης εμπίπτουν και οι άνευ ανταλλάγματος παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από δωρητές προς αποδέκτες, κατά την έννοια της παρούσης, για την κάλυψη αναγκών που έχουν προκύψει εξαιτίας του κορωνοϊού, εφόσον μέχρι την 30η Ιουνίου 2020 οι δωρητές εκπληρώσουν τους όρους και τη διαδικασία του άρθρου 2 της παρούσης.
Αποδεικτικό στην περίπτωση αυτή αποτελούν τα στοιχεία αυτοπαράδοσης και ιδιοχρησιμοποίησης που εκδίδονται για τον αναλογούντα ΦΠΑ εκροών, καθώς και η σύμβαση.

Τα ποσά του ΦΠΑ με τα οποία έχουν επιβαρυνθεί τα στοιχεία αυτοπαράδοσης ή ιδιοχρησιμοποίησης που έχουν εκδοθεί από τους δωρητές, καταχωρούνται στον κωδικό των προστιθεμένων ποσών του φόρου εισροών της οικείας δήλωσης ΦΠΑ.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 1004