Εκτύπωση

Αθήνα 19/06/2020
Αρ. πρωτ.:

Α. 1145

ΘΕΜΑ: Tροποποίηση της υπ’ αρ. Α.1203/16-5-2019 (B’ 1933) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες.

 

Άρθρο 1

 

Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 15 της υπ’ αρ. Α.1203/16-5-2019 (Β ́ 1933) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα για τα οποία έχει κατατεθεί και δημοσιευθεί τιμοκατάλογος και το αργότερο μέχρι 30/6/2020, δύναται να μην συμπληρώνεται από τον υπόχρεο για την υποβολή του παραστατικού θέσης σε ανάλωση, η λιανική τιμή πώλησης προ φόρων στη Δήλωση Εξοπλισμού και Αξίας του Παραρτήματος Ι και το σύνολο της φορολογητέας αξίας στο παραστατικό, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης.

Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, η προβλεπόμενη διαδικασία ανάκτησης των παραστατικών από τις αρμόδιες τελωνειακές περιφέρειες μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISNET για τον προσδιορισμό/καθορισμό της αξίας, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6, του στοιχείου β της παραγράφου 2 και του στοιχείου β της παραγράφου 4 του άρθρου 8, δεν είναι υποχρεωτική για τα τελωνεία του Νομού Αττικής, τα οποία δύνανται να αποστέλλουν τα παραστατικά μετά των συνημμένων δικαιολογητικών εγγράφων στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας με κάθε πρόσφορο, κατά την κρίση τους μέσο».

 

 

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 1576