Εκτύπωση

Αθήνα 19/06/2020
Αρ. πρωτ.:

Α. 1141

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 30/003/000/1026/2016 απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης, την παρασκευή, διάθεση και την εμφιάλωση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» (Β΄ 755).

 

Άρθρο 1

Σκοπός

 

Με την παρούσα τροποποιείται η υπ ́ αρ. 30/003/000/1026/2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Όροι και προϋποθέσεις για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης, την παρασκευή, διάθεση και την εμφιάλωση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» (Β ́ 755), ως εξής:1. Η παρ. 2 του άρθρου 4 αυτής αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για τους σκοπούς της παρούσας, ως εμφιάλωση νοείται η τοποθέτηση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, για εμπορικούς σκοπούς, σε φιάλες ή δοχεία χωρητικότητας μέχρι 10 λίτρων.»

2. Η παρ. 8 του άρθρου 4 αυτής αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Η πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη με την κοινή μέθοδο, ως και η πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές άλλου κράτους-μέλους, όπως αυτές περιλαμβάνονται στις σχετικές διατάξεις του Παραρτήματος του Καν. (ΕΚ) 3199/93 όπως ισχύει, μπορεί, ως εμφιαλωμένη σε προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μέχρι 10 λίτρων, προερχόμενη από τα άλλα κράτη - μέλη ή από το οικείο κράτος - μέλος, αντιστοίχως, να διατίθεται στη χονδρική και λιανική πώληση από πρόσωπα που ασκούν νόμιμη εμπορική δραστηριότητα, τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από τις εθνικές (ν. 2960/2001) και ενωσιακές διατάξεις για την ενδοκοινοτική διακίνηση του προϊόντος αυτού ως και την παρούσα.».

3. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 αυτής αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Η πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη διατίθεται, στη λιανική πώληση, σε προσυσκευασίες, από κατάλληλη, απρόσβλητη πρακτικά από αυτή, πλαστική ύλη ή από γυαλί, ονομαστικού όγκου μέχρι 10 λίτρων.

2. Στην κάθε είδους προσυσκευασία αναγράφονται υποχρεωτικά, με στοιχεία ευκρινή και με ανεξίτηλα χρώματα, έκτυπα ή έντυπα ή με επικόλληση σταθερά επισήματος (ετικέτας), οι παρακάτω ενδείξεις:

α. Η επωνυμία «ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ» (προκειμένου για την πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική μέθοδο της χώρας μας) ή «ΠΛΗΡΩΣ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΗ ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ - ΚΟΙΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ» (προκειμένου για την πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη με την κοινή μέθοδο), με κεφαλαία γράμματα ύψους τουλάχιστον τεσσάρων (4) χιλιοστομέτρων (0,004 μ) προκειμένου για προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μέχρι 2,5 λίτρων και έξι (6) χιλιοστομέτρων (0,006 μ) τουλάχιστον προκειμένου για προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μεγαλύτερου από 2,5 λίτρα και μέχρι 10 λίτρα.

β. Ο κατ ́ όγκο αλκοολικός τίτλος του προϊόντος ως έχει % vol., με χαρακτήρες ύψους τουλάχιστον τεσσάρων (4) χιλιοστομέτρων (0,004μ) προκειμένου για προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μέχρι 2,5 λίτρων και έξι (6) χιλιοστομέτρων (0,006 μ) τουλάχιστον προκειμένου για προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μεγαλύτερου από 2,5 λίτρα και μέχρι 10 λίτρα.

γ. Ο όγκος του περιεχομένου, σε λίτρα ή υποδιαιρέσεις αυτών, με χαρακτήρες ύψους τουλάχιστον δύο και μισού (2,5) χιλιοστομέτρων (0,0025 μ) προκειμένου για προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μέχρις (2,5) λίτρων και τεσσάρων (4) χιλιοστομέτρων (0,004 μ) τουλάχιστον προκειμένου για προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μεγαλύτερου από 2,5 λίτρα και μέχρι 10 λίτρα.

δ. Η επισήμανση γίνεται σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙΙ (άρθρα 17-34) του Καν.(ΕΚ) 1272/2008 όπως ισχύει.

ε. Τα στοιχεία του εμφιαλωτή σύμφωνα με τη χορηγηθείσα ειδική άδεια εμφιάλωσης, δηλαδή το ονοματεπώνυμο αυτού ή η επωνυμία της επιχειρήσής του, η ακριβής διεύθυνση του εργαστηρίου (πόλη – οδός – αριθμός – ταχ. κώδικας), καθώς και τα στοιχεία της ειδικής αδείας λειτουργίας του εργαστηρίου, με γράμματα ύψους τουλάχιστον δύο και μισού (2,5) χιλιοστομέτρων (0,0025 μ) προκειμένου για προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μέχρις (2,5) λίτρων και τεσσάρων (4) χιλιοστομέτρων (0,004 μ) τουλάχιστον προκειμένου για προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μεγαλύτερου από 2,5 λίτρα και μέχρι 10 λίτρα.».

4. Στην παρ. 3 του άρθρου 8 αυτής το στοιχείο (i) αντικαθίσταται ως εξής:

«i) τα πλήρη στοιχεία [επωνυμία, ακριβής διεύθυνση (πόλη - οδός - αριθμός - ταχ. κώδικας) ως και στοιχεία για την άμεση επικοινωνία] του προσώπου που διαθέτει το προϊόν στην ελληνική αγορά, με γράμματα ύψους τουλάχιστον δύο και μισού (2,5) χιλιοστομέτρων (0,0025 μ) προκειμένου για προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μέχρις 2,5 λίτρων και τεσσάρων (4) χιλιοστομέτρων (0,004 μ) τουλάχιστον προκειμένου για προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μεγαλύτερου από 2,5 λίτρα και μέχρι 10 λίτρα».

5. Οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 8 αναριθμούνται σε 4 και 5 αντίστοιχα.6. Στη νέα παρ. 4 του άρθρου 8 αυτής το στοιχείο (v) αντικαθίσταται ως εξής:«v) τα πλήρη στοιχεία [επωνυμία, ακριβής διεύθυνση (πόλη – οδός – αριθμός – ταχ. κώδικας) ως και στοιχεία για την άμεση επικοινωνία] του προσώπου που διαθέτει το προϊόν στην ελληνική αγορά, με γράμματα ύψους τουλάχιστον δύο και μισού (2,5) χιλιοστομέτρων (0,0025 μ) προκειμένου για προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μέχρις 2,5 λίτρων και τεσσάρων (4) χιλιοστομέτρων (0,004 μ) τουλάχιστον προκειμένου για προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μεγαλύτερου από 2,5 λίτρα και μέχρι 10 λίτρα».

 

 

Άρθρο 2

 

Τα πρόσωπα που ασκούν νόμιμη εμπορική δραστηριότητα και τα οποία, τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από τις εθνικές (ν. 2960/2001) και ενωσιακές διατάξεις για την ενδοκοινοτική διακίνηση, έχουν ήδη, πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, παραλάβει από τα άλλα κράτη - μέλη και κατέχουν πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη με την κοινή μέθοδο καθώς και πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές άλλου κράτους - μέλους, όπως αυτές περιλαμβάνονται στις σχετικές διατάξεις του Παραρτήματος του Καν. (ΕΚ) 3199/93 όπως ισχύει, εμφιαλωμένη σε προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μεγαλύτερου των 2,5 λίτρων και μέχρι 10 λίτρα, δύνανται να τη διαθέσουν στη χονδρική και λιανική πώληση.

 

 

 

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 1221