Εκτύπωση

Αθήνα 27/06/2005
Αρ. Πρωτ.: 1062966
ΠΟΛ. 1094

 

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. καθώς και των προθεσμιών υποβολής των συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας Εισοδήματος και του «Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης Φ.Π.Α.» που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του N. 3296/2004.
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:....

κ.λ.π.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


1. Παρατείνεται μέχρι την 1η Ιουλίου 2005, η προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που λήγει την 26η Ιουνίου 2005. Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων αυτών, θα γίνει αποκλειστικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με ταυτόχρονη καταβολή του οφειλόμενου ποσού έστω και αν είχε υποβληθεί μέσω ΤAXISnet περιοδική δήλωση χωρίς εντολή πληρωμής με το ακριβές ποσό.
2. Κατ εξαίρεση, οι υποκείμενοι οι οποίοι μέχρι τις 27 Ιουνίου 2005, έδωσαν εντολή πληρωμής με το ακριβές ποσό προς τη μεσολαβούσα Τράπεζα, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την περιοδική τους δήλωση, μέσω του συστήματος TAXISnet μέχρι και την 1η Ιουλίου 2005.
3. Η υποβολή των συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 13 έως και 17 του Ν. 3296/2004, για χρήσεις που έληξαν από 1.1.2003 έως και 31.12.2004 παρατείνεται μέχρι και την 15η Ιουλίου 2005. Η υποβολή των ως άνω δηλώσεων, θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του υποκειμένου και θα ολοκληρωθεί εντός 5 (πέντε) εργασίμων ημερών, ως εξής:

 

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ

Ημερομηνία υποβολής

1-2την 15η Ιουλίου 2005
3-4την 18η Ιουλίου 2005
5-6την 19η Ιουλίου 2005
7-8την 20η Ιουλίου 2005
9-0την 21η Ιουλίου 2005


4. Οι προθεσμίες της πιο πάνω παραγράφου 3 ισχύουν και για την υποβολή του «Ειδικού Σημειώματος περαίωσης Φ.Π.Α.», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 - 17 του Ν. 3296/2004 για διαχειριστικές περιόδους που έληξαν από 1.1.2003 έως και 31.12.2004.
5. Τα αυτοτελή πρόστιμα και οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης υποβολής των δηλώσεων της παρ. 3 και του Ειδικού Σημειώματος Φ.Π.Α. της παραγράφου 4 της παρούσας που τυχόν έχουν επιβληθεί μέχρι και την 24η Ιουνίου 2005 επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 5969