26 | 08 | 2019

ΙΚΑ 13/10/2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 76

 

ΘΕΜΑ: Κατάργηση των πιστοποιητικών περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε δίκη

 

Σχετικά: 1) Η 11726/05 (ΦΕΚ 838/Β΄/21.6.05) Κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών ∆ημόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης και του Υπουργού ∆ικαιοσύνης σχετικά με την κατάργηση των πιστοποιητικών περί μη παραπομπής σε δίκη και περί μη άσκησης ποινικής δίωξης, η οποία εκδόθηκε στα πλαίσια εφαρμογής του Ν.3230/04 (ΦΕΚ 44/Α΄/11.2.04) για την απλούστευση των διαδικασιών.

 

2) Η ∆ΙΑ∆Π/Α/14625/22.7.05 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.,

3) Η εγκύκλιος 82833οικ./19.8.05 του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης

 

Σας πληροφορούμε, ότι τα ανωτέρω πιστοποιητικά, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, δεν υποβάλλονται πλέον ως δικαιολογητικά για την έκδοση διοικητικών πράξεων, όπου απαιτούνται από την Υπηρεσία μας, αλλά αντικαθίστανται κατά περίπτωση από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.

Το κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης των πολιτών θεωρείται ενδεδειγμένο να διατυπώνεται σύμφωνα με τα κατά περίπτωση αναφερόμενα στα υποδείγματα της υπεύθυνης δήλωσης.

Επισημαίνουμε ότι τα Κ.Ε.Π. (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών), αντί των προαναφερομένων πιστοποιητικών, παραλαμβάνουν τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις και τις διαβιβάζουν στις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση διοικητικών πράξεων.

Σχετικά άρθρα