21 | 08 | 2019

ΙΚΑ 19/12/2005

Αριθμ. Πρωτ.:Τ01/659/652/19-12-2005

 

ΘΕΜΑ: Ενέργειες για την αναπροσαρμογή των συντάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ- ΕΤΕΑΜ από 1-1-2004

 

Σχετ: α)Εγκ.15/05

β) Γ.Ε. Σ01/74/8-11-2005 Δ/νσης Εκμετάλλευσης

γ) Το αρ.πρωτ.10569/9-12-05 έγγραφο ΚΗΥΚΥ

Σε συνέχεια της εγκυκλίου 15/05,σχετικά με την αναπροσαρμογή των συντάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ- ΕΤΕΑΜ , σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

Το ΚΗΥΚΥ με το ανωτέρω (γ) σχετικό έγγραφό του, μας γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε η μηχανογραφική επεξεργασία αναπροσαρμογής των συντάξεων του κλάδου για (3.683) συν/χους, για τους οποίους υπήρχε δυνατότητα λήψης των απαραιτήτων για την αναπροσαρμογή ασφαλιστικών στοιχείων από την αντίστοιχη αναπροσαρμογή της κύριας σύνταξης, με μήνα επεξεργασίας Ιανουάριο 2006.

Για τις υπόλοιπες συνταξιοδοτικές περιπτώσεις, αναφέρει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αυτόματης επεξεργασίας από την υπηρεσία τους και θα πρέπει αυτές να αναγγελθούν από τα Υποκ/τά σας, με μήνα επεξεργασίας Μάρτιο 2006.

Τούτο ήδη σας έχει γίνει γνωστό με το ανωτέρω (β) σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Εκμετάλλευσης, με το οποίο σας δόθηκαν και οι σχετικές οδηγίες για την αναπροσαρμογή τους.

Κατά συνέπεια τα τμήματα πληρωμών των υπηρεσιών σας, θα πρέπει, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες που έχουν δοθεί σχετικά με την επεξεργασία των αναπροσαρμογών των συντάξεων του κλάδου, από 1-1-2004,να επισπεύσουν τις ενέργειες τους, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναπροσαρμογής και για τους υπόλοιπους συν/χους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ έγκαιρα, με μήνα επεξεργασίας Μάρτιο 2006.

Σχετικά άρθρα