24 | 02 | 2020

Αθήνα 23/09/2015
Αρ. πρωτ.: Α50-16

ΘΕΜΑ:Αποστολή στον Οργανισμό Σύνδεσης της Γαλλίας CLEISS, των εντύπων Α1 που εκδίδονται από τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 11 έως 13 του Καν.(ΕΚ) 883/2004, για εργαζόμενους που απασχολούνται στη Γαλλία.

Σχετ.: Η υπ΄ αριθμ. 28/2010 Εγκύκλιος και τα υπ΄ αριθμ. Α50-1/2011 και Α50-3/2011 Γενικά Έγγραφα της Διεύθυνσής μας

Με τα ανωτέρω σχετικά σας είχαμε ενημερώσει για τη θέση σε ισχύ, από 01.05.2010, των νέων Κανονισμών (ΕΚ) 883/2004, 987/2009 και παρείχαμε οδηγίες για τη σωστή εφαρμογή τους.
Με το παρόν σας υπενθυμίζουμε ότι στο με Α.Π. Α50-1/2011 Γενικό Έγγραφό μας, υπήρχε συνημμένος κατάλογος με τα στοιχεία των φορέων των κρατών μελών της Ε.Ε. στους οποίους, σε κάθε περίπτωση έκδοσης από τα αρμόδια Τμήματα Εσόδων του φορητού εγγράφου Α1, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 13 του ανωτέρω Κανονισμού, θα έπρεπε να αποστέλλεται αντίγραφό του.
Ο Οργανισμός Σύνδεσης της Γαλλίας "CLEISS", με έγγραφό του που μας διαβίβασε η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενημερώνει ότι δεν γίνεται αποδέκτης των εν λόγω εγγράφων από τους αρμόδιους ελληνικούς ασφαλιστικούς φορείς και υπενθυμίζει το παλαιότερο αίτημά του σχετικά με την αποστολή αντιγράφων των φορητών εγγράφων Α1 που εκδίδονται κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 11 έως 13 του Καν. 883/2004. Επιπλέον παρακαλεί όπως στο εξής ενημερώνεται και για όλες τις αλλαγές του εργασιακού καθεστώτος (π.χ. διακοπή δραστηριότητας) των προσώπων που ασκούν δραστηριότητα επί γαλλικού εδάφους, προκειμένου να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα των προσώπων που βρίσκονται ή βρίσκονταν επί γαλλικού εδάφους ως αποσπασμένοι ή λόγω άσκησης πολλαπλών δραστηριοτήτων.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την αποστολή αντιγράφου του φορητού εγγράφου Α1, στον Οργανισμό Σύνδεσης της Γαλλίας, "CLEISS", εφόσον αυτό εκδίδεται για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Εργαζομένων που ασκούν κανονικά μισθωτή δραστηριότητα σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία (άρθρο 13, παρ. 1 του Καν. (ΕΚ) 883/2004)
2. Εργαζομένων που ασκούν κανονικά μισθωτή δραστηριότητα και μη μισθωτή δραστηριότητα σε διαφορετικά κράτη μέλη, όταν η μη μισθωτή δραστηριότητα ασκείται στη Γαλλία (άρθρο 13, παρ. 3 του Καν. (ΕΚ) 883/2004)
3. Απόσπασης μισθωτών εργαζομένων στη Γαλλία (άρθρο 12, παρ.1 του Καν. (ΕΚ) 883/2004)
4. Εργαζομένων που απασχολούνται ως μέλη προσωπικού πτήσης ή μέλη πληρώματος θαλάμου επιβατών (άρθρο 1, σημείο 4 του Καν. (ΕΚ) 465/2012, με το οποίο προστίθεται η παρ. 5 στο άρθρο 11 του Καν. (ΕΚ) 883/2004), όταν ένα εκ των κρατών μελών στα οποία θα ασκηθεί η ανωτέρω δραστηριότητα είναι η Γαλλία.

Παρακαλούμε επίσης για τη γνωστοποίηση στον Οργανισμό Σύνδεσης της Γαλλίας, "CLEISS", όλων των μεταβολών του εργασιακού καθεστώτος των ως άνω κατηγοριών εργαζομένων.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm