04 | 06 | 2020

Αθήνα 19/06/2015
Αρ. πρωτ.: Ρ60/30


ΘΕΜΑ:Επιλογή ωραρίου εργασίας.

Σας υπενθυμίζουμε την με αριθμ. Φ.10021/13938/1605 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 1345/τΒ΄/03.06.2013) με την οποία τροποποιήθηκε η Φ.10021/32155/5030/16.01.2012 (ΦΕΚ 209/τΒ΄) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και καθορίστηκε το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης των διοικητικών υπαλλήλων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ως εξής: α) ώρα προσέλευσης 07:30 και ώρα αποχώρησης 15:30. β) ώρα προσέλευσης 08:00 και ώρα αποχώρησης 16:00.
Η επιλογή του ωραρίου θα πραγματοποιείται κατόπιν δήλωσης του υπαλλήλου κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου κάθε έτους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.07.2011 (ΦΕΚ 1659/τΒ΄) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η δήλωση αυτή είναι δεσμευτική και ανέκκλητη και ισχύει μέχρι 30 Ιουνίου του επόμενου έτους.
Επισημαίνουμε ότι οι προαναφερόμενες δηλώσεις θα κατατίθενται και θα τηρούνται στις Υπηρεσίες Διοικητικού των οικείων Μονάδων και δεν θα αποστέλλονται στη Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Με ευθύνη των Προϊσταμένων Διεύθυνσης των Μονάδων και κατόπιν εκτίμησης των δηλώσεων επιλογής από τους υπαλλήλους θα πρέπει να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών.

Να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι του Ιδρύματος.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm