25 | 08 | 2019

Αθήνα 04/06/2015
Αρ. πρωτ.: Γ36/02/154

ΙΚΑ 24

ΘΕΜΑ:Κοινοποίηση διατάξεων του αρ. 5 του Ν. 4329/2015 που αφορούν στην παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του αρ.28 του Ν.4321/2015.

ΣΧΕΤ.: Εγκύκλιοι 14/2015 και 21/2015

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Ν.4329/2015 (ΦΕΚ 53/Α΄/02-06-2015) η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του νόμου 4321/2015 (ΦΕΚ32/Α΄/2015), όπως ίσχυε μετά την παράταση του άρθρου 19 του Ν.4324/2015 (ΦΕΚ 44/Α΄/2015), για την υπαγωγή σε ρύθμιση σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου άρθρου παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 26/06/2015. Η εν λόγω παράταση ισχύει και για τους οφειλέτες της παρ. 8 του αρ. 28 του Ν.4321/2015 .
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 2 του κοινοποιούμενου άρθρου, η παράταση υποβολής αιτήσεων ρύθμισης δεν ισχύει για οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που προέρχονται από μισθώματα ακινήτων.
Δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση παρέχεται για μία και μόνο φορά στους οφειλέτες οι οποίοι υπέβαλλαν αίτηση υπαγωγής, χωρίς να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υπαγωγής σ΄ αυτή (καταβολή α΄ δόσης στο σύνολο της). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης υπαγωγής μέχρι την ως άνω προθεσμία (26-6-2015).
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες που χορηγήθηκαν με τις ως άνω σχετικές εγκυκλίους των υπηρεσιών μας.

Σχετικά άρθρα